För­änd­ra en­kelt på ute­plat­sen

Leva & Bo - - Redaktören -

VÅ­RA RE­JÄ­LA ute­möb­ler i 70-tals­stil fick vi på kö­pet med hu­set, och de får nog hänga med ett tag till. Det finns många oli­ka sätt att för­änd­ra sti­len på ute­plat­sen än­då. Med du­kar, dy­nor och blom­mor är det en­kelt att ska­pa en ny stil. Hur vill du ha din ute­plats? Har du en al­tan, ve­ran­da, per­go­la el­ler ba­ra en li­ten bal­kong? Det finns fler fi­na ute­möb­ler att väl­ja bland än nå­gon­sin, i al­la pris­klas­ser och sti­lar. Vår duk­ti­ga in­re­da­re Ma­ria Löw har ska­pat två av sti­lar på sam­ma ute­plats, blädd­ra till si­dan 16 så hit­tar du dem. En stil med gra­fis­ka, svart­vi­ta de­tal­jer och en ute­plats med korg lin­ne, rot­ting och mju­ka ma­te­ri­al.

Du hit­tar ock­så två här­li­ga dröm­hem att in­spi­re­ras av. Eme­lie och Ro­ger har ska­pat ett ljust och vac­kert hem av två ihop­bygg­da som­mar­stu­gor på Värm­dö ut­an­för Stock­holm. Det hit­tar du på si­dan 22, och på si­dan 46 finns Ca­ro­li­ne och Mag­nus färg­star­ka 40-tals­vil­la.

Som­mar­blom­mor kan man in­te få för myc­ket av, på si­dan 34 tip­sar vi om rik­tigt på­lit­li­ga och äls­ka­de fa­vo­ri­ter som pe­tu­ni­or, nej­li­kor och ro­senskä­ra i nya, här­li­ga ny­an­ser. Vi tip­sar ock­så om två rik­tigt som­ri­ga pall­kra­gar ful­la med ör­ter, sal­lad och blom­mor från Ex­pres­sens egen bok ”25 smar­ta pall­kra­gar” på si­dan 32.

Var­för in­te par­ke­ra dig på val­fri plats ut­om­hus, ta en filt om det be­hövs, och tes­ta nå­gon av vå­ra som­ri­ga sal­la­der, re­cep­ten hit­tar du på si­dan 54. Varm­rökt lax, fläsk­kot­lett, hum­mus el­ler spe­nat och ­poche­rat ägg, al­la är su­per­go­da! Av­slu­ta med nå­gon av vå­ra ljuv­li­ga ra­bar­ber­des­ser­ter ska­pa­de av kon­di­torn Mia Öhrn, du hit­tar dem på si­dan 60.

Trev­lig läs­ning!

”Det finns fler fi­na ute­möb­ler att väl­ja bland än nå­gon­sin”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.