”Jag dröm­mer om ett eget växt­hus”

Träd­gårds­mäs­ta­re Lin­da Schi­lén har skri­vit en bok om gen­vä­gar till en vac­ker träd­gård. – En skiss är en bra bör­jan och att fo­ku­se­ra på ett om­rå­de i ta­get, sä­ger Lin­da.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SUSANNE ELLINGSWORTH

Be­skriv din träd­gård!

– Min träd­gård är fri­väx­an­de. Blom­mor och väx­ter får så sig där de vill. Då får jag väx­ter som trivs och som in­te blir uppät­na av rå­djur och ha­rar. Träd­går­den är så att sä­ga självut­sål­lan­de. Jag har in­te så myc­ket tid att läg­ga på min träd­gård så jag har sat­sat på pryd­nads­bus­kar för de krä­ver mind­re tid än pe­renn­ra­bat­ter. Form­klipp­ta ”ele­ment” som bus­kar gör ock­så att träd­går­den in­te ser allt för vild­vux­en ut.

Hur får man en vac­ker träd­gård?

– Man strun­tar i vad and­ra tyc­ker och har det man gil­lar. Men en vac­ker träd­gård har en kom­bi­na­tion av blom­mor, träd och bus­kar. Gär­na i ba­lans med en gräs­mat­ta som in­te ska va­ra för stor.

Hur gör man den lätt­skött?

– Man läg­ger igen pe­renn­ra­bat­ter och er­sät­ter med fri­väx­ an­de pryd­nads­bus­kar. Tänk på att ge bus­kar­na rätt ut­rym­me från bör­jan så de in­te blir för sto­ra och då mås­te klip­pas.

Var­för blev du träd­gårds­mäs­ta­re?

– Jag var flyg­vär­din­na i 16 år. Det var när vi flyt­ta­de till vårt hus som ha­de träd­gård som jag blev be­satt och sko­la­de om mig. Min man fick le­ta efter mig med fick­lam­pa om kväl­lar­na för jag vil­le ald­rig slu­ta job­ba i träd­går­den. Ti­di­ga­re flög jag runt jor­den, nu grä­ver jag i den!

Fa­vo­rit i träd­går­den just nu?

– Löjt­nants­hjär­ta! Min dot­ter frå­ga­de nyss ”När blom­mar den där blom­man som får hjär­tan?”. Det är en fan­tas­tisk blom­ma.

Kom­man­de pla­ner för din träd­gård?

– I som­mar ska jag läg­ga ut tramp­ste­nar. Men jag dröm­mer om ett eget växt­hus där jag kan sit­ta vack­ra som­mar­kväl­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.