HO­TELL MED IN­RED­NING FRÅN FIL­MENS VÄRLD

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

PUB-hu­set mitt i Stock­holm har byggts om till stor­ho­tel­let Hay­mar­ket by Scan­dic. Hu­set, som bygg­des i etap­per mel­lan 1916 och 1934, har re­stau­re­rats och vack­ra art déco-de­tal­jer från 1920-ta­let har åter­ska­pats. In­spi­ra­tion till in­red­ning­en kom­mer bland an­nat från fil­mens värld och Gre­ta Gar­bo. På LE­VA & BO:s webb kan du se tv in­i­från ho­tel­let!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.