”Att lä­sa in­red­nings­tid­ning­ar och bo­ta­ni­se­ra på instagram och blog­gar tyc­ker jag är fan­tas­tiskt ro­ligt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ETT PAR ÅR in­nan älds­ta dot­tern El­va kom till värl­den bör­ja­de Eme­lie och Ro­ger fun­de­ra på att läm­na sin lil­la lä­gen­het i Stock­holm. De le­ta­de efter ett hus stort nog för en väx­an­de fa­milj, som skul­le lig­ga långt ifrån stor­sta­dens tra­fik och stress.

– Så fort vi kom hit viss­te vi att vi ha­de hit­tat rätt, be­rät­tar Eme­lie om vil­lan som lig­ger i grö­na om­giv­ning­ar på Värm­dö.

Ur­sprung­li­gen byggt som två som­mar­stu­gor är hu­set pla­ce­rat mitt i na­tu­ren med sko­gen som närms­ta gran­ne. Ti­di­ga­re äga­re ha­de byggt ihop de två små hu­sen med ett mitt­par­ti, och gett det ut­se­en­det av en klas­sisk svensk trä­vil­la. Hu­sets 200 kvadrat­me­ter är där­för an­norlun­da dis­po­ne­ra­de med trap­por i bå­da än­dar av hu­set. Eme­lie och Ro­ger blev ex­tra för­tjus­ta i de sto­ra vac­kert spröj­sa­de fönst­ren, som bå­de släp­per in en flod av ljus och ger en här­lig ut­sikt över na­turtom­ten.

På hu­sets in­si­da gav pa­ret sig i kast med yt­skikts­re­no­ve­ring för att frä­scha upp och sät­ta sin egen prä­gel på väg­gar och golv.

– Jag är ut­bil­dad snic­ka­re sä­ger Ro­ger, så det fal­ler sig na­tur­ligt att jag byg­ger, me­dan Eme­lie är en fe­na på att bå­de må­la och ta­pet­se­ra.

MED MAS­SI­VA EKGOLV, lju­sa väg­gar och blon­da trä­par­ti­er har de till­sam­mans ska­pat en ut­märkt bas att lyf­ta fram in­red­ning­en som de bå­da är ro­a­de av. Eme­lie

1 2 3 MÅLARHÖRNA All­rum­met på ovan­vå­ning­en har ett här­ligt ljusin­släpp och här står Eme­lie gär­na och må­lar. Skå­pet på väg­gen är från Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.