”Många av vå­ra vän­ner bor fort­fa­ran­de i stan och kom­mer gär­na hit ut på hel­ger­na”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

har ett stort in­tres­se för de­sign. Of­ta får na­tu­rens vack­ra for­mer va­ra med som de­ko­ra­tion in­ne och för­gyl­la möb­ler­na och ting­en, som hon un­der åren ro­pat in på auk­tio­ner och ibland hit­tat se­cond hand.

– Att lä­sa in­red­nings­tid­ning­ar och bo­ta­ni­se­ra på instagram och blog­gar tyc­ker jag är fan­tas­tiskt ro­ligt, sä­ger Eme­lie. Jag nju­ter verk­li­gen av att häm­ta in­spi­ra­tion där och se­dan till­sam­mans med Ro­ger hit­ta lös­ning­ar på hur vi kan gö­ra nå­got i lik­nan­de stil här hem­ma.

PA­RET UM­GÅS OF­TA med si­na vän­ner och säll­skapsy­tor­na är väl till­tag­na för att många ska få plats. Det långa matrums­bor­det från Ikea är per­fekt för sto­ra mid­da­gar, och som en fin de­talj har Eme­lie och Ro­ger blan­dat de många sto­lar­na om­kring bor­det. De vi­ta fa­vo­ri­ter­na från Ea­mes har fått säll­skap av sto­lar från Mio i svart kon­trast.

– Många av vå­ra vän­ner bor fort­fa­ran­de i stan och kom­mer gär­na hit ut på hel­ger­na, be­rät­tar Eme­lie. Un­der he­la som­mar­halv­å­ret häng­er vi i träd­går­den, och där­för har vi sat­sat på en rik­tigt stor al­tan.

Där­till har fa­mil­jen ny­li­gen byggt en här­lig ba­dav­del­ning up­pe på en av klipp­häl­lar­na, där man kry­per ner i det var­ma ka­ret och nju­ter när som­mar­kväl­len rul­lar in. Al­la snic­ke­ri­er har Ro­ger byggt.

Även om det of­ta är Eme­lie som står för upp­slag och skiss när det gäl­ler in­te­ri­ö­ren, så ut­för de idéer­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.