SÅ FÅR DU DINA BLOM­MOR ATT TRI­VAS

Leva & Bo - - Färgstark Trädgård -

ÅÅGe­ne­rellt för de fles­ta som­mar­blom­mor gäl­ler att de trivs bäst när de pla­ce­ras i sol till lätt skug­ga. Som­mar­blom­mor vill växa i re­jä­la plan­te­rings­kärl där röt­ter­na får plats att ut­veck­la sig. Rikt­mär­ket för bal­kong­lå­dor­är minst 20 × 20 cen­ti­me­ter. ÅÅVälj all­tid en jord av hög kva­li­tet och vatt­na med svag nä­rings­lös­ning un­der he­la växt­sä­song­en. Håll jor­den lätt fuk­tig och vatt­na in­te på re­dan våt jord. Sörj för god drä­ne­ring ge­nom att läg­ga kruk­kross el­ler le­ka­ku­lor i bot­ten av plan­te­rings­kär­let och för­vis­sa dig om att det finns hål i bot­ten. Väx­ter som pla­ce­ras i blå­si­ga lä­gen tor­kar ut snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.