ÄTBAR FÄRGKLICK

Leva & Bo - - Så & Odla -

Till­sam­mans med ring­blom­mor och ko­ri­an­der får du en färg­stark och dof­tan­de sal­lats­od­ling.

1Röd plock­sal­lat.

Plock­sal­lat är sor­ter som har tun­na, löst an­ord­na­de vå­gi­ga el­ler fran­si­ga grö­na el­ler röd­ak­ti­ga blad. De har så kal­la­de öpp­na hu­vu­den som in­te slu­ter sig. Går tem­pe­ra­tu­ren över 20 gra­der gror in­te sal­lats­frö­na så bra, över 25 gror de in­te alls. Drygt 15 gra­der är den bäs­ta gro­nings­tem­pe­ra­tu­ren. ’Mer­lot’ är myc­ket de­ko­ra­tiv med blan­ka, mörkt, vin­rö­da, buck­li­ga blad med fran­sig kant. Står länge in­nan den går i blom.

2Ring­blom­man är en här­lig färgklick i köks­träd­går­den. Lättod­lad, an­språks­lös och blom­vil­lig, än­da fram tills fros­ten kom­mer. Det är en ettå­ring som blir minst 40 cen­ti­me­ter hög. Kron­bla­den kan va­ra enk­la el­ler dubb­la och va­ri­e­rar från ci­tron­gult till mörkt oran­gerött. Stjäl­ken är fju­nig och gre­nig och bla­den grö­na och av­långa. Så di­rekt på vå­ren. Lä­get ska gär­na va­ra so­ligt men halv­skug­ga går ock­så.

3Ring­blom­ma. Ko­ri­an­der.

Ko­ri­an­der är en ettå­rig blad­grön­sak som blir cir­ka 40 till 50 cen­ti­me­ter hög. Blom­mor­na är vitro­sa och väx­er i floc­kar. De öv­re bla­den är ski­ra och dillik­nan­de. De und­re bla­den är bre­da och lik­nar blad­per­sil­ja till for­men. Ko­ri­an­der ger den ka­rak­te­ris­tis­ka sma­ken till asi­a­tisk mat. Som­li­ga gil­lar den, and­ra tyc­ker att den sma­kar tvål. Det sägs va­ra ge­ne­tiskt. Od­la i om­gång­ar från ti­dig vår. Så 1–2 gång­er i må­na­den och skör­da blad och topp­skott när plan­tan är drygt en de­ci­me­ter hög.

4Grön plock­sal­lat.

Sal­lat gil­lar djup, mull­rik och väl­drä­ne­rad jord. Grund­göds­la och till­för mer nä­ring när till­väx­ten kom­mit i gång. Färskt gräs­klipp är ut­märkt och be­va­rar fuk­ten i jor­den. Vatt­na un­der he­la sä­song­en, blir det för torrt blir sal­la­ten besk och kan gå i blom i för­tid. ’Sa­lad­bowl’ är en stor­växt, li­me­grön plock­sal­lat. Bla­den är go­da och tål som­mar­het­ta bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.