MIX­A­DE KRYDDVÄXTER

Leva & Bo - - Så & Odla -

Gräslök och per­sil­ja är gör li­vet i kö­ket så myc­ket ro­li­ga­re. Sat­sa på att ha fle­ra gräslöks­plan­tor så kan du lå­ta någ­ra av dem gå i blom.

1Dra­gon.

Den aro­ma­tis­ka, små­bla­di­ga frans­ka dra­go­nen kan bli uppe­mot en me­ter hög. Det finns en va­ri­ant som kal­las rysk dra­gon, den är här­di­ga­re men smak­lös och bit­ter, vär­de­lös som kryd­da. Fransk dra­gon har en fin smak som an­vänds i så­ser, till ägg- och fisk­rät­ter, sop­por med me­ra. Pla­ce­ras so­ligt och vind­skyd­dat, jor­den ska va­ra väl­drä­ne­rad och mull­rik. Skör­da blad allt ef­tersom. En stör­re skörd kan du gö­ra i slu­tet av sä­song­en och tor­ka bla­den. Förö­ka ge­nom stick­ling­ar el­ler del­ning.

23Gräslök.

Gräslök är ett mås­te i krydd­lan­det med sin go­da och mil­da lök­smak. Den är ock­så de­ko­ra­tiv, sär­skilt om den får blom­ma med si­na run­da vi­o­let­ta blom­mor. Den är en pe­renn, cir­ka 30 cen­ti­me­ter hög. Det går fint att dra upp plan­tor från frö, men snab­ba­re går det att sät­ta köpta plan­tor. Så den i tu­vor, el­ler an­vänd som kant­växt el­ler som en li­ten häck runt krydd­lå­dan. Gil­lar so­ligt lä­ge men fun­ge­rar i skug­ga. Skör­da in­te he­la tu­van på en gång.

Slät­bla­dig per­sil­ja.

Per­sil­ja är en lättod­lad tvåå­ring som trivs i vårt kli­mat, även om frö­na kan ta lång tid på sig att gro. Jor­den ska va­ra nä­rings­rik, väl­drä­ne­rad och gär­na kalkrik. För att få mer blad knip­sar du bort blom­floc­kar­na. An­vänd blad och stjäl­kar färs­ka, frys­ta el­ler tor­ka­de. Slät­bla­dig per­sil­ja be­hö­ver in­te hac­kas li­ka myc­ket som den kru­si­ga.

4Krus­bla­dig per­sil­ja.

Krus­bla­dig per­sil­ja an­ses va­ra en kul­tur­form av den vil­da mer slät­bla­di­ga ty­pen. Den krus­bla­di­ga an­ses in­te ha li­ka myc­ket arom som den slät­bla­di­ga men är mer de­ko­ra­tiv. Blir cir­ka 25 cen­ti­me­ter hög. I öv­rigt har bå­de slät- och krus­bla­dig per­sil­ja sam­ma krav på jord och sköt­sel. Krus­bla­dig per­sil­ja an­vänds som de­ko­ra­tion i ma­ten el­ler fin­hac­kad som smak­sät­ta­re.

BLOM­MAN­DE GRÖNS­KA. Gräslö­ken blom­mar vac­kert med blå­li­la bol­lar. Låt en del av rug­gor­na gå i blom, det loc­kar hum­lor och fjä­ri­lar och är de­ko­ra­tivt.

RÅD & IN­SPI­RA­TION. Köp boken ”25 smar­ta pall­kra­gar”­, 149 kro­nor, säljs i bu­tik till den 14 ju­ni. Den finns ock­så på nät­bok­han­deln Ad­li­bris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.