Vi in­såg att re­no­ve­ring­en skul­le bli om­fat­tan­de men kör­de ba­ra på”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

EFTER ATT HA bott i en char­mig men ­oprak­tisk se­kel­skif­teslä­gen­het på Ös­ter­malm i Stock­holms in­nerstad flyt­ta­de Ca­ro­li­ne och Mag­nus till en ny­pro­du­ce­rad och topp­mo­dern lä­gen­het i Ham­mar­by Sjöstad sö­der om stan. – Där triv­des vi in­te alls, ett helt ny­byggt hus har var­ken charm el­ler själ trots att det är be­kvämt på al­la sätt, sä­ger Ca­ro­li­ne.

– Vi bör­ja­de le­ta och hit­ta­de vår vil­la här i Mä­lar­höj­den, flyt­ta­de in med två små barn och ett till på väg. Vi in­såg att re­no­ve­ring­en skul­le bli om­fat­tan­de men kör­de ba­ra på, sä­ger hon.

Sam­ti­digt som re­no­ve­ring­en på­gick med drä­ne­ring, berg­vär­me, nytt kök, bad­rum och yt­skikt köp­te pa­ret en åker på Gotland och bör­ja­de byg­ga sitt dröm­som­mar­stäl­le.

– Det är nog först nu som vi kom­mit ikapp och för­står hur myc­ket vi ha­de att gö­ra un­der en pe­ri­od, vi har ju hel­tids­jobb och tre barn ock­så. Fast det var värt allt, nu är vi nöj­da med bå­de vil­la och som­mar­stäl­le, sä­ger Ca­ro­li­ne.

ORI­GI­NAL­KÖ­KET I 40-TALS­VIL­LAN var ett li­tet ar­betskök som var stan­dard på den ti­den. Minst ett par väg­gar revs för att få den yta kö­ket har i dag. Blan­ka skåps­luc­kor i grått från Ikea mix­as med vack­ra mått­be­ställ­da ski­vor i be­tong på bän­kar­na. Att väg­gen är kaklad än­da upp till ta­ket ger en käns­la av ett re­stau­rang­kök som ökas på av fle­ra sto­ra köks­ma­ski­ner på bän­

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.