”Det är nog först nu som vi för­står hur myc­ket vi ha­de att gö­ra un­der en pe­ri­od, vi har ju hel­tids­jobb och tre barn ock­så”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

kar­na. Köks­bor­det har en så­dan tjock ski­va att det lik­nar en hugg­kub­be. De gam­la gri­slam­por­na som i dag säljs dyrt i tren­di­ga in­red­nings­bu­ti­ker köp­te pa­ret på Bloc­ket.

– Mag­nus hit­ta­de en bon­de som sål­de tio styc­ken gri­slam­por för sam­ma pris som en i stan. De gam­la lam­por­na luk­ta­de stall och ha­de halm­strån kvar. Vi köp­te al­li­hop så nu har vi res­te­ran­de sex styc­ken på vin­den där vi ock­så har en korv­stop­pa­re.

Mag­nus är väl­digt för­tjust i köks­ma­ski­ner, be­rät­tar Ca­ro­li­ne och vi­sar skink­skä­ra­ren på köksön som de an­vän­der dag­li­gen.

Pa­ret har mötts in­red­nings­mäs­sigt och de­ras ­ge­men­sam­ma stil har vux­it fram ge­nom åren. Mag­nus gil­la­de mi­ni­ma­lism och ra­ka for­mer me­dan Ca­ro­li­ne gil­la­de ka­os. De­lar av des­sa två sti­lar har nu kom­bi­ne­rats i ett mörk­grönt var­dags­rum med Mag­nus 15 år gam­la sof­fa från Da­vid de­sign till­sam­mans med Ca­ro­li­nes far­mors få­tölj och blom­mi­ga kud­dar.

VID MAT­PLAT­SEN i kö­ket har Mag­nus ri­tat och lå­tit en mö­belsnic­ka­re till­ver­ka den vägg­häng­da hyl­lan ut­med det sto­ra, ru­sti­ka mat­bor­det. Över mat­bor­det häng­er en lam­pa från Svenskt tenn, även den är ett arv från Ca­ro­li­nes far­mor. Allti­hop knyts smak­fullt ihop med mat­tan som är ett fynd från Lau­ritz.com. Färg­star­ka ta­pe­ter i hall och trap­pa är Ca­ro­li­nes val och till­sam­mans ha de ­ut­for­mat bad­rum­met på ne­der­vå­ning­en. Syn­li­ga rör i ta­ket för att be­hål­la tak­höj­den, ut­om­hus­be­lys­ning som ­bad­rumslam­por och ett in­diskt över­kast på gol­vet som bad­rumsmat­ta blir onek­li­gen bå­de snyggt och per­son­ligt.

STIL­MIX

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.