Ra­bar­ber­chee­seca­ke

Leva & Bo - - Gott Med Rabarber -

Cir­ka 6–8 por­tio­ner Bot­ten: • 200 g di­gesti­vekex • 1 ägg Fyll­ning: • 6 blad ge­la­tin • cir­ka 300 g ra­bar­ber • 2 dl strö­soc­ker • even­tu­ellt någ­ra drop­par

röd el­ler ro­sa hus­hålls­färg • 6 dl (600 g) crè­me fraiche • 200 g na­tu­rell färskost, till

ex­em­pel Phi­la­del­p­hia Till gar­ne­ring: • even­tu­ellt färs­ka, ät­li­ga blom­mor som vi­o­ler el­ler pensé­er Bot­ten: Kros­sa ka­kor­na till gans­ka fi­na smu­lor i en mor­tel el­ler mat­be­re­da­re.

Till­sätt äg­get och ar­be­ta ihop till en smu­lig mas­sa. Tryck ut i ett jämnt la­ger i en form med lös­tag­bar kant, cir­ka 22 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen i 200 gra­der i 8–10 mi­nu­ter el­ler tills bott­nar­na bör­jar få färg. Låt sval­na li­te.

Fyll­ning: Lägg ge­la­tin­bla­den i blöt i kallt vat­ten.

Hac­ka ra­bar­bern i cen­ti­me­ter­tjoc­ka bi­tar och låt ko­ka

2 3 4 5

mju­ka i en ka­strull till­sam­mans med cir­ka en fjär­de­del av sock­ret.

Vis­pa ihop till en kom­pott och fär­ga even­tu­ellt med någ­ra drop­par röd hus­hålls­färg om fär­gen är för grön­ak­tig. Dra ka­strul­len från spi­sen och vis­pa ner 2 av ge­la­tin­bla­den. Vis­pa tills ge­la­tin­bla­den smält och ställ kom­pot­ten åt si­dan.

Blan­da ihop res­ten av sock­ret med crè­me fraiche och färskost.

Het­ta upp cir­ka 1 de­ci­li­ter av bland­ning­en i en ka­strull på spi­sen. Dra ka­strul­len från spi­sen när bland­ning­en bör­jar ry­ka och vis­pa ner res­ten av ge­la­tin­bla­den. Vis­pa ihop den var­ma bland­ning­en med res­ten av färskost­sme­ten och häll den i for­men.

Klic­ka i ra­bar­ber­kom­pot­ten i for­men och dra runt med en kniv för att bil­da ett mar­mo­re­rat möns­ter. Ställ in i ky­len och låt stel­na i minst 3–4 tim­mar.

Los­sa tår­tan ur for­men ge­nom att skä­ra med en kniv längs in­si­dan av kan­ten.

6 7 8 9 10

CHEE­SECA­KE. Drop­pa gär­na i li­te röd hus­hålls­färg för ef­fek­tens skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.