Dags att nju­ta av här­lig som­mar

Leva & Bo - - Redaktören -

ÄNT­LI­GEN JU­NI! Nu är det som­mar på rik­tigt och skö­na må­na­der av ute­liv, mat­lag­ning och sval­kan­de bad vän­tar. En sak jag på­min­ner mig om var­je år är att jag ska ploc­ka in mer blom­mor från träd­går­den. Ing­et är här­li­ga­re än som­ri­ga bu­ket­ter, bå­de in­ne el­ler på träd­gårds- el­ler bal­kong­bor­det. Även ogräs kan bli vac­kert i en stor vas, li­kaså någ­ra enk­la smör­blom­mor el­ler hundkex.

På si­dan 18 hit­tar du ett vac­kert vardagsrum i som­ri­ga pasteller med myc­ket grönt och väx­ter i enk­la, grova ke­ra­mik­kru­kor, va­ser och nä­ver­kor­gar som är rik­tigt tren­digt nu, och rik­tigt håll­ba­ra och na­tur­li­ga ma­te­ri­al!

Ett vac­kert hem att in­spi­re­ras av är Be­mz grun­da­re Les­ley Pen­ning­tons 70-tals­hus i Rosla­gen. Här är det in­rett med mju­ka ty­ger och pa­ti­ne­ra­de ma­te­ri­al som ger en här­lig käns­la. Ett rik­tigt dröm­som­mar­hus som du hit­tar på si­dan 24.

Hem­ma hos den duk­ti­ga form­gi­va­ren och il­lust­ra­tö­ren Ma­til­da Svensson i Mal­mö tar na­tu­ren ock­så myc­ket plats, främst ge­nom mo­ti­ven på hen­nes na­turin­spi­re­ra­de ak­va­rel­ler. Ki­ka in på si­dan 52. Ma­til­das bil­der finns att kö­pa i LE­VA&BO Shop­ping.

Har du fun­de­ring­ar på att kö­pa en pool, så blädd­ra till gui­den på si­dan 34. Där tip­sar vi om bå­de små och sto­ra mo­del­ler i oli­ka pris­klas­ser.

Gril­la­de majskol­var kan va­ra nå­got av det go­das­te som finns, och med chi­li och par­me­san­smör blir det en helt ljuv­lig kom­bi­na­tion. Gör gär­na någ­ra ex­tra för de kom­mer att gå åt! Fläsk­fi­lé­spett med ba­nan­sal­sa, kyck­ling med gril­lad ci­tron och man­go­sal­sa och hem­gjord bar­becue­sås kom­mer att gö­ra bå­de dig och di­na gäs­ter glada. Re­cept hit­tar du på si­dan 60 – och dess­utom får du tips på sä­song­ens bäs­ta grill­vi­ner på si­dan 67. Trev­lig läs­ning och njut av som­ma­ren!

”Gril­la­de majskol­var kan va­ra nå­got av det go­das­te”

KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.