”Fåg­lar­nas när­va­ro fa­sci­ne­rar mig”

Konst­nä­ren Karl Mår­tens har haft en pas­sion för fåg­lar se­dan barn­do­men. Tack va­re ett fan­tas­tiskt bild­min­ne må­lar han ut­an för­la­ga. – Jag vet att jag är fär­dig när fågeln tit­tar på mig, sä­ger han.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av LE­NA LINDEHAG

Hur fun­ge­rar ditt bild­min­ne?

– Jag an­tar att det kom­mer från att jag he­la ti­den har stu­de­rat fåg­lar och må­lat dem så länge jag kan kom­ma ihåg. På så sätt att jag trä­nat upp min­net, och se­dan är jag en vi­su­ell per­son, bil­der­na stan­nar i sin­net på nå­got sätt.

Var­för må­lar du just fåg­lar?

– Jag an­tar att jag var på­ver­kad av min far, han var na­tur­män­ni­ska. Och så ha­de jag fåg­lar när jag var li­ten. Fåg­lar­na är så in­di­vi­du­el­la, in­ten­si­va och vack­ra. De har en in­ten­siv när­va­ro som fängs­lar och fa­sci­ne­rar mig. De är för­vå­nans­värt in­tel­li­gen­ta och kan verk­li­gen tän­ka i fle­ra led.

Du me­di­te­rar all­tid in­nan du må­lar?

– Ja, me­di­ta­tio­nen är cen­tral i det jag gör. Den kom­mer från zen­bud­dis­mens tan­ke om tom­het, att in­te må­la med in­tel­lek­tet ut­an att li­ta på sin in­tui­tion. Jag har en bild av fågeln i hu­vu­det och se­dan me­di­te­rar jag tills den bil­den för­svin­ner, se­dan må­lar jag.

Vad be­ty­der må­le­ri­et för dig?

– Det är en skyd­dad verk­stad för att jag ska kom­ma över mi­na räds­lor. Jag har en då­lig själv­bild och tviv­lar på att jag kan gö­ra det jag ska och på min egen ka­pa­ci­tet.

– Se­dan är jag en kon­troll­män­ni­ska, jag har en räds­la för att in­te kon­trol­le­ra. Att må­la på det här vi­set är ett sätt för mig att vå­ga släp­pa ta­get och se vad som hän­der. Om du själv var en få­gel, vil­ken skul­le du va­ra?

– Struts kans­ke. Ska­ta är an­nars min fa­vo­rit­få­gel, den är na­tu­rens egen kal­li­gra­fi på nå­got sätt.

KONST­NÄR. Karl Mår­tens har rönt sto­ra fram­gång­ar i Eng­land och ska in­om kort lan­se­ras i USA. Nu finns hans tav­lor att kö­pa i LE­VA&BO:s nya konst­gal­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.