En­kel att stäl­la upp

Leva & Bo - - Guide -

10 En po­pu­lär sä­songs­pool som en­kelt ställs upp och tas ned igen in­för vin­ter­sä­song­en. Den ro­bus­ta pool­li­nern hängs i en stål­rörs­kon­struk­tion. Tack va­re den­na kon­struk­tion har poo­len ver­ti­ka­la väg­gar och ett fast räc­ke som bar­nen kan hål­la i sig i.

Mo­dell: Best­way pool ste­el pro frame 6473l.

Stor­lek: 3,66 me­ter i di­a­me­ter.

Djup: 76 cen­ti­me­ter.

Pris: 999 kro­nor. In­fo: el­los.se, 033–33 000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.