För he­la fa­mil­jen

Leva & Bo - - Guide -

12 Poo­len krä­ver ing­en gju­ten bot­ten­plat­ta el­ler åter­fyll­nad, ut­an byggs ihop på en helg med en­dast ett mi­ni­malt mark­ar­be­te om du väl­jer att ha den ovan jord. Den kraf­ti­ga stom­men är tryc­kim­preg­ne­rad vil­ket ger lång håll­bar­het. Läm­par sig även för den slut­tan­de tom­ten.

Mo­dell: Fa­mily­pool.

Stor­lek: 4,15 – 5,05 me­ter, finns i 3 stor­le­kar.

Djup: 1,05 me­ter.

Pris: Från 32 900 kro­nor.

In­fo: folk­pool.se, 08-530 600 84.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.