Tar­te ta­tin på ra­bar­ber

Leva & Bo - - Nya Smaker -

Den upp­och­ner­vän­da pa­jen är en fransk klas­si­ker. Här har jag för­enk­lat den med fär­dig­köpt smör­deg. Tänk på att va­ra för­sik­tig när du vän­der den var­ma pa­jen så att ka­ra­mellså­sen in­te rin­ner över kan­ten. Ser­ve­ra pa­jen ny­gräd­dad till­sam­mans med vis­pad gräd­de el­ler va­nilj­glass.

6 bi­tar

Fyll­ning:

• 60 g smör

• 1 dl rör­soc­ker

• 2 msk vat­ten

• 2 msk fin­hac­kad syl­tad ing­e­fä­ra

• 300 g an­sad ra­bar­ber i 1–2 cen­ti­me­ter sto­ra bi­tar

• 1 rul­le kyld smör­deg, 250 g

1 Sätt ug­nen på 200 gra­der. Smält smö­ret i en stek­pan­na med ugns­fast hand­tag. Till­sätt soc­ker och vat­ten. Ko­ka un­der om­rör­ning tills sock­ret löst sig. 2 Lägg i ing­e­fä­ra och ra­bar­ber. 3 Låt putt­ra så att bland­ning­en får en gyl­le­ne färg, cir­ka 5 mi­nu­ter. Låt ra­bar­ber­så­sen sval­na nå­got så att de­gen går att läg­ga på.

4 Lägg de­gen över ra­bar­ber­så­sen som ett lock. Vik och pres­sa ner kan­ter­na or­dent­ligt.

5 Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 25 mi­nu­ter. Låt vi­la nå­gon mi­nut. Lägg en tall­rik över pan­nan och stjälp upp.

HÖGSÄSONG. Det är nu ra­bar­ber­na är som all­ra bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.