He­ta Vår­tips!

NÅG­RA TIPS FÖR DIG SOM VILL BLOM­MA IKAPP MED VÅ­REN!

Leva & Bo - - Guide -

BLEKER 9 AV 10 PIGMENTFLÄCKAR.

AN­TI PIG­MENT CREME är for­mu­le­rad av tre na­tur­li­ga och skon­sam­ma verk­sam­ma äm­nen som bleker ex­ist­ran­de pigmentfläckar och fö­re­byg­ger upp­koms­ten av nya. Tack va­re kom­bi­na­tio­nen uppnår man den uni­ka trip­pe­leŒek­ten – ble­kan­de, fö­re­byg­gan­de och vår­dan­de.

Boos­tan­de ke­ra­tin­be­hand­ling för hå­ret!

HÅRKONTROLL BOOST är en boos­tan­de ke­ra­tin­be­hand­ling med nä­rings­ba­lan­se­ra­de ta­blet­ter som kic­kar igång hå­ret med de äm­nen som trött hår be­hö­ver. In­ne­hål­ler det pa­ten­te­ra­de och unikt bi­o­till­gäng­li­ga ke­ra­ti­net Cy­na­ti­ne® HNS som bin­der till hå­rets na­tur­li­ga ke­ra­tin.

Cre­men som stra­mar upp öv­re ögon­loc­ken.

EYE LIFTING FORMULA är den förs­ta cre­men som förmår att vi­ta­li­se­ra de öv­re ögon­loc­kens fi­na och käns­li­ga hud. Re­sul­ta­tet blir en syn­lig upp­stram­ning av de öv­re ögon­loc­ken, ut­an ki­rur­gis­ka in­grepp. Eye Lifting Formula pas­sar dess­utom al­la hud­ty­per.

Na­sa­le­ze bloc­ke­rar pol­len. Slipp be­svär i ögon och nä­sa di­rekt.

NA­SA­LE­ZE är ett unikt, me­di­cin­tek­niskt hjälp­me­del mot pol­len. Det räc­ker med en ”puŒ ” i var­je näs­bor­re, så hind­ras pol­len från att nå slem­hin­nan. Sym­to­men mins­kar och du mär­ker eŒek­ten re­dan in­om ett par mi­nu­ter. Na­sa­le­ze tas in­te upp av krop­pen, så även barn, gra­vi­da och am­man­de kan an­vän­da Na­sa­le­ze. Na­sa­le­ze är även helt ofar­ligt att kom­bi­ne­ra med t ex an­ti­his­ta­mi­ner.

An­ti Pig­ment Creme och Eye Lifting Formula hit­tar du på Åh­léns, Kicks, Häl­so­bu­ti­ker och Webb-bu­ti­ker. Hårkontroll Boost och Na­sa­le­ze hit­tar du i Häl­so­bu­ti­ker, Webb-bu­ti­ker och vis­sa Apo­tek.

Kon­su­ment­kon­takt Bal­tex AB: 08­640 05 95. Hårkontroll Boost in­ne­hål­ler bio­tin och zink, som bå­da bi­drar till att hå­ret in­te ska tap­pa si­na nor­ma­la egen­ska­per, samt Cy­na­ti­ne® HNS (ett pa­ten­te­rat ke­ra­tin).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.