Ma­til­das et­ta i Mal­mö är bå­de bo­stad och stu­dio

I en li­ten et­ta har form­gi­va­ren Ma­til­da Svensson ta­git till­va­ra på varen­da vrå för att kun­na an­vän­da den som stu­dio och bo­stad. Här sam­sas hen­nes lek­ful­la ak­va­rel­ler med de­sign­klas­si­ker och ro­li­ga loppisfynd.

Leva & Bo - - Innehåll - Text MA­RIE ONÄNG

EF­TER ATT HA av­slu­tat si­na de­signstu­di­er i Väx­jö vil­le Ma­til­da till­ba­ka till Skå­ne där hon vux­it upp. Det var Mal­mö och stads­mil­jön som loc­ka­de och hon lyc­ka­des läg­ga van­tar­na på en lä­gen­het i po­pu­lä­ra Slotts­sta­den. – Här bor jag all­de­les per­fekt mitte­mel­lan ha­vet och cen­tra­la Mal­mö med här­li­ga pro­me­nad­stråk för att ras­ta hun­den, sä­ger Ma­til­da.

Lä­gen­he­ten på bot­ten­plan de­lar Ma­til­da med lur­vi­ga hun­den El­vis och här syns det att det bor en kre­a­ti­vi själ med ett skarpt öga för det vack­ra. På den lil­la ytan finns ett här­ligt hop­plock av an­norlun­da möb­ler och ro­li­ga blick­fång och hyll­me­ter av Ma­til­das äls­ka­de böc­ker.

– Att bå­de bo och job­ba på 30 kvadrat­me­ter har san­ner­li­gen si­na ut­ma­ning­ar, sä­ger Ma­til­da, men jag är ald­rig rädd för att pro­va mig fram för att hit­ta prak­tis­ka lös­ning­ar och en in­spi­re­ran­de hel­het.

MED ETT STORT de­sig­nin­tres­se äls­kar Ma­til­da bå­de tid­lös och mo­dern in­red­ning, men hem­ma vill hon ha en bland­ning av loppisfynd och klas­si­ker. Ma­til­da väx­te upp i en lant­lig idyll nä­ra na­tu­ren där fri­he­ten att lå­ta kre­a­ti­vi­te­ten flö­da var stor. In­tres­set för in­red­ning och in­spi­re­ran­de ting har hon fått från sin pap­pa. Han är ett rik­tigt lop­pis­proffs och kom­mer of­ta hem med flo­ror och gam­la barn­böc­ker till Ma­til­da. Li­kaså är ha­nen he­ja­re på att gö­ra kap. Jät­te­bum­ling-lam­pan över Ma­til­das matplats ä rett så­dant ex­em­pel som lop­pi­sama­tö­ren ba­ra kan dröm­ma om.

– I min barn­dom fanns det all­tid en mas­sa spän­nan­de sa­ker hem­ma på går­den. Jag bygg­de ko­jor och in­red­de med al­le­han­da skräp och pry­lar. Det har jag för­res­ten fort­fa­ran­de i mig, att gö­ra nå­got fint av det som and­ra gjort sig av med. Näs­tan allt som kas­tas ut el­ler ham­nar på lop­pi­sar för­tjä­nar ett and­ra liv, och kan bli hur fint som helst med ett nytt la­ger färg el­ler tyg.

Dels går Ma­til­da i gång på ut­ma­ning­en att ge nå­got gam­malt en ny fräsch skep­nad, men att ta till­va­ra på sa­ker för att le­va håll­bart lig­ger hen­ne ock­så varmt om hjär­tat. Om man bör­ja­de skra­pa li­te i färg­lag­ren på hen­nes mat­bord skul­le man snart upp­täc­ka att det sol­gu­la slag­bor­det haft fle­ra oli­ka ku­lö­rer.

– När jag var stu­dent i Väx­jö var mitt hem en rik­tig ka­ra­mell, sä­ger Ma­til­da och be­rät­tar om sto­lar­na runt bor­det som al­la var må­la­de i oli­ka fär­ger.

När hon flyt­ta­de in i den här lä­gen­he­ten må­la­des möble­mang­et om för att bli en lugn och kre­a­tiv hör­na där Ma­til­da of­ta sit­ter och må­lar. Trots att lä­gen­he­ten är li­ten har hon ge­nom smart pla­ne­ring lyc­kats få in tyd­li­ga funk­tio­ner på oli­ka ytor med den lil­la stu­di­on runt bor­det, kon­to­ret i skriv­hör­nan och na­tur­ligt­vis ett par skö­na få­töl­jer att sjun­ka ner i för att lä­sa el­ler um­gås.

– Att in­re­da med åter­bru­ka­de möb­ler har ock­så den sto­ra för­de­len att man in­te be­hö­ver va­ra så rädd om sin in­red­ning, sä­ger Ma­til­da.

ARBETSVECKORNA DE­LAR HON mel­lan form­giv­ning på en tid­ning och sin egen verk­sam­het som de­sig­ner och fri­lan­san­de il­lust­ra­tör. Hen­nes ak­va­rel­ler har tryckts i num­re­ra­de upp­la­gor och bli­vit po­pu­lä­ra. Dess­utom har Ma­til­da gjort tex­til­kol­lek­tio­ner och lig­ger i start­gro­par­na för att ta fram säng­klä­der för barn.

– Håll­bar ut­veck­ling och schysst pro­duk­tion är vik­tigt för mig. Jag vill vill ha möj­lig­het att va­ra in­vol­ve­rad i he­la de­sign­pro­ces­sen. För tryc­ken job­bar jag med ett lo­kalt väl­re­nom­me­rat tryc­ke­ri och säng­klä­der­na ska sys i eko­lo­gisk bo­mull av en lo­kal söm­mers­ka.

Ma­til­das lä­gen­het lig­ger mitt i stan men käns­lan av na­tur är nä­ra. På bor­det står en blom­bu­kett och på väg­gar­na häng­er fle­ra av hen­nes il­lust­ra­tio­ner som all­tid är in­spi­re­ra­de av na­tu­ren. Trots att lan­tistje­jen bli­vit stads­tjej är na­tu­ren hen­nes in­spi­ra­tions­käl­la.

Foto THERÉ­SE A. SVENSSON

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.