Kol­lek­tio­nen Vik­tigt läg­ger fo­kus på det funk­tio­nel­la

Ike­as kol­lek­tion Vik­tigt är kans­ke årets mest om­ta­la­de. De­sig­nen är stil­ren och fo­kus lig­ger på det funk­tio­nel­la. Här är vå­ra fa­vo­ri­ter!

Leva & Bo - - Innehåll - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

DEN 20 MAJ lan­da­de Ike­as om­ta­la­de in­red­nings­kol­lek­tion Vik­tigt på Ikea-varu­hu­sen. Det är den kän­da svens­ka glas­form­gi­va­ren och ke­ra­mi­kern Ing­e­gerd Rå­man som ar­be­tat fram den i sam­ar­be­te med Ni­ke Karls­son och Wie­b­ke Braasch från Ikea. Vik­tigt är en kol­lek­tion som gör ett starkt in­tryck ge­nom det låg­mäl­da. Allt är väl­digt av­ska­lat och de hand­gjor­da pro­duk­ter­na har al­la fo­kus på det funk­tio­nel­la.

Utö­ver glas och ke­ra­mik, är bam­bu och and­ra na­tur­fi­ber-ma­te­ri­al det som kän­ne­teck­nar kol­lek­tio­nen.

Kol­lek­tio­nen be­står av 40 de­lar och in­ne­hål­ler glas, ke­ra­mik, in­red­nings­de­tal­jer och möb­ler i na­tur­ma­te­ri­al, allt har till­ver­kats i nä­ra sam­ar­be­te med hant­ver­ka­re i bland an­nat Vietnam.

Stol i rot­ting Stol Vik­tigt, 595 kro­nor. Var­je mö­bel är hand­gjord och där­för unik, gjord i rot­ting och gal­va­ni­se­rat stål. Snyg­ga kor­gar Kor­gar Vik­tigt i klar­lac­kad bam­bu, hand­gjor­da av hant­ver­ka­re. Mind­re korg, 149 kro­nor, stör­re, 199 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.