Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Leva & Bo - - Innehåll -

Tack för en fan­tas­tisk tid­ning med mas­sor av in­spi­ra­tion! Jag le­tar ef­ter en ljus­grå ta­pet el­ler färg som jag kan ha i sov­rum­met. Helst av allt skul­le jag vil­ja hit­ta en kalk­färg för jag tyc­ker att det blir så him­la fint, men jag hit­tar in­te nå­gon som är rik­tigt ljus­grå. Vo­re tack­sam för li­te hjälp att ska­pa min gråa oas. MAR­TI­NA

Svar: En ny­het är att Kalk­li­tir nu finns i tre vi­ta ny­an­ser, White Col­lek­tion. Den som he­ter Car­re­ra har drag åt grönt och ljus­grått och kans­ke pas­sar fint i ditt sov­rum. Hos In­re­da.com kan man be­stäl­la hem färg­pro­ver. En fin ta­pet är an­nars Sten från Sand­berg wall­pa­pers kol­lek­tion Skog, cir­ka 690 kro­nor per rul­le.

STENFÄRGAD. Ta­pe­ten Sten, grå, från Sand­berg Wall­pa­pers ­kol­lek­tion Skog, cir­ka 690 kro­nor per rul­le. KALK­FÄRG. Kalk­li­tir är en färg med be­tong­käns­la som är gjord av vat­ten, kalk och pig­ment. Den kan an­vän­das in­om­hus, ut­om­hus och på möb­ler. Här dock i en mör­ka­re grå ton än vad Mar­ti­na ­öns­kar. Fär­gen Lu­te Primo, I kg, 598 kro­nor, In­re­da.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.