12 här­li­ga mo­del­ler – hit­ta din fa­vo­rit!

Leva & Bo - - Innehåll - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

12 SNYG­GA FA­VO­RI­TER

Med so­len och vär­men väcks dröm­men om en egen pool. För den som väl­jer en li­ten mo­dell kan dröm­men upp­nås gans­ka snabbt. Här är 12 här­li­ga mo­del­ler!

For­mad som en åt­ta

1En åt­ta­for­mad pool som ger myc­ket pool för peng­ar­na. Kva­li­te­ten på stom­men är hög, den be­hö­ver ing­et ex­tra stöd ut­an kla­rar att stå helt fri­ståen­de­. Mo­dell: Åt­ta­for­mad. Stor­lek: 5 × 7,7 me­ter. Djup: 1,5 me­ter. Pris: Cir­ka 77 200 kro­nor. In­fo: poolkung­en.se, 031–91 98 00.

Le­ve­re­ras med ste­ge

2Den här poo­len har 25 års ga­ran­ti på poolplå­ten som är för­zin­kad stålplåt samt sex års ga­ran­ti på li­nern som är till­ver­kad av uv-be­stän­dig pvc-fo­lie med svet­sad kant. Le­ve­re­ras med ste­ge, sand­fil­ter, pump, bräd­dav­lopp/ut­lopp, be­lys­ning och pool­vård. Mo­dell: Oval li­ner­pool. Stor­lek: 4,2 × 8,2 me­ter. Djup: 1,35 me­ter. Pris: Cir­ka 41 990 kro­nor. In­fo: ru­bin­pool.se, 042–22 55 59.

Pas­sar nor­disk kli­mat

3En tid­lös klas­si­ker från 1967 som fun­ge­rar li­ka bra fort­fa­ran­de. Kon­struk­tio­nen är fram­ta­gen för att tå­la vårt nor­dis­ka kli­mat. Kan le­ve­re­ras med en li­ner som har en plan grund­del samt en djup­del. Mo­dell: Rek­tangu­lär. Stor­lek: 4,0 × 8,0 me­ter. Djup: 1,45 (bad­djup 1,35). Pris: 92 900 kro­nor. In­fo: miamipool.se, 060–51 50 50.

Har en kraft­full stom­me av po­ly­e­ten

4Sve­ri­ge­poo­len PE har en stom­me i po­ly­e­ten som till­ver­kas i sam­ma typ av ma­te­ri­al som tre­kam­mar­brun­nar och kom­mu­na­la vat­ten­rör vil­ket bor­gar för lång håll­bar­het ned­grävd i mark. Mo­dell: Sve­ri­ge­poo­len PE. Stor­lek: 3 × 6 me­ter. Djup: 1,40 me­ter. Pris: Från 61 755 kro­nor. In­fo: sven­ska­pool­fa­bri­ken.com, 0920–20 34 70.

Klas­sisk mo­dell med tryc­kim­preg­ne­rat trä

5Swim­ming­pool med tryck­im­preg­ne­rat trä. Klas­sisk pool­mo­dell som finns i fle­ra stor­le­kar och ut­fö­ran­den. Mo­dell: Små­land. Stor­lek: 4 × 8 me­ter. Djup: 1,5 me­ter. Pris: 119 880 kro­nor. In­fo: pool-ka­min.se, 031–63 20 87.

Oval med mju­ka for­mer

6Den ova­la poo­len är ett al­ter­na­tiv för den som vill ha en av­lång pool men in­te någ­ra kan­ter. Den mju­ka for­men smäl­ter in på de fles­ta tom­ter. De ova­la mo­del­ler­na har in­te nå­gon poolsarg ut­an är ut­rus­tad med en krön­list som man läg­ger om­gi­van­de ma­te­ri­al mot. Till ex­em­pel gju­ten kant, trädäck, sten­el­ler plat­tor. Mo­dell: Oval. Stor­lek: 3,5 × 7,0 me­ter. Djup: 1,45 me­ter (bad­djup 1,35). Pris: 76 100 kro­nor. In­fo: miamipool.se, 060–­51 50 50.

En­kel att fyl­la & töm­ma

7Lätt­mon­te­rad ram­pool med pul­ver­lac­ke­rad me­tall­ram. 3-skikts­väg­gar i slittå­lig PVC och po­ly­es­ter. En­kel att fyl­la och töm­ma på vat­ten med träd­gårds­slang. Rym­mer 6503 li­ter. Mo­dell: Ram­pool. Stor­lek: 366 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Djup: 76 cen­ti­me­ter hög. Pris: 1 395 kro­nor. In­fo: Rus­ta.se, 0771–28 10 10.

Med ro­mersk trap­pa

8Pool med stom­me i po­ly­e­ten med mönst­rad li­ner. Ro­mersk trap­pa på tre me­ter. Välj mel­lan oli­ka rek­tan­gulä­ra poolstom­mar. Mo­dell: Rek­tangu­lär mil­jö­pool. Stor­lek: 4 × 8 me­ter. Djup: 1,5 me­ter Pris: 115 700 kro­nor. In­fo: poolkung­en.se, 031–­91 98 00.

9 Pal­my­ra är till­ver­kad i gal­va­ni­se­rad plåt som skydds­lac­kats och in­u­ti plåt­kon­struk­tio­nen är en pool­li­ner 60/100. Poo­len kan grä­vas ner, däc­kas in el­ler mon­te­ras fritt ovan mark (själv­bä­ran­de pool­kon­struk­tion).

Mo­dell: Nya pal­my­ra.

Stor­lek: 7,50 × 3,70 me­ter.

Djup: 1,35 me­ter.

Pris: Cir­ka 36 900 kro­nor.

In­fo: pool­mans.se, 08–29 04 80.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.