Hu­s­ex­per­ten Eri­ka Åberg vill mixa tidse­po­ker

Ett hus med spår från oli­ka ti­der där he­la fa­mil­jen trivs. Så be­skri­ver hu­s­ex­per­ten Eri­ka Åberg sitt hem. – Vi har re­no­ve­rat i tio år! Nu har vi det ab­so­lut sista rum­met kvar, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DANIELLE DEASISMONT Foto JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Hur bor du?

– Hu­set är byggt 1911 men dörr­hand­ta­gen i hu­set är från fun­kis­ti­den. Det har spår från oli­ka ti­der. Det ro­li­ga med bo­stads­hus är just of­ta att man tids­mix­ar! Du är pro­gram­le­da­re för ”Det sit­ter i väg­gar­na”. Om man vill be­va­ra sitt hus histo­ria, var ska man bör­ja?

– Jag nju­ter av pla­ne­rings­de­len och tyc­ker om att nör­da ner mig ge­nom att lä­sa böc­ker el­ler tid­skrif­ter om bygg­nads­vård. Svens­ka bygg­nads­vård-sför­e­ning­en har en su­per­b­ra sök­mo­tor med svar på frå­gor som många husä­ga­re ställs in­för. En frå­ga som jag brin­ner för är att be­va­ra kö­ken, spe­ci­ellt gam­la fun­kiskök. De är of­ta bygg­da av ge­di­get trä, har disk­bän­kar i gam­mal plåt och myc­ket för­va­ring. Se­dan kan man med en­kelt an­pas­sa kö­ket till den mo­der­na stan­dar­den.

Vad in­spi­re­rar dig?

– När det är li­te sli­tet och ski­tigt. Ibland väc­ker det re­no­ve­rings­lust, att jag vill hjäl­pa hu­set, och ibland vill jag nju­ta av det ske­va. Det är upp­fris­kan­de i den till­rät­ta­lag­da värl­den vi le­ver i. Bland det bäs­ta jag vet är att åka hem till folk, sit­ta vid de­ras köks­bord och hö­ra på hur de tän­ker kring sitt hus. Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång just nu?

– Vi har re­no­ve­rat vårt hus i tio år! Nu har vi det ab­so­lut sista rum­met kvar, se­dan har vi gått ge­nom var­je kvadrat­me­ter. Det är en li­ten hall på över­vå­ning­en där vi bland an­nat ska fixa till yt­skik­ten och må­la väg­gar­na. Jag får fak­tiskt li­te se­pa­ra­tions­ång­est nu när vi snart är fär­di­ga så det är tur att vi har en gam­mal träd­gård att fixa med ock­så.

Vad dröm­mer du om?

– Jag vill så gär­na ha ett oran­ge­ri. Där skul­le jag vil­ja ha ett jät­te­lång­bord och en ka­min, och såklart li­te plats för gur­kor och to­ma­ter ock­så. Bå­de jag och min man har väl­digt sto­ra släk­ter och just nu har vi ing­en plats där vi kan sit­ta till­sam­mans och äta mid­dag.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– In­nan vi bör­ja­de re­no­ve­ra skrev vi upp någ­ra ord som vi skul­le ha som mål­bil­der för vårt hem. Ett av dem var pre­stige­lös hem­trev­nad, att vårt hem in­te ska hand­la om sta­tus ut­an va­ra en plats där vi kan må bra.

Har du nå­gon fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Just nu är det träd­går­den. Jag nju­ter av de kno­ti­ga trä­den och pe­ren­ner­som har fun­nits där se­dan 40-ta­let.

”Re­no­ve­ra in­te sön­der ditt för­hål­lan­de. Pla­ne­ra re­no­ve­ring­en ­ till­sam­mans och och njut av pro­ces­sen!” Eri­kas re­no­ve­rings­tips.

STILMIXAR. Pro­gram­le­da­ren och hu­s­ex­per­ten Eri­ka Åberg bor i ett hus från 1911. I det sam­sas sti­lar och tren­der från oli­ka ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.