Här­lig tid att du­ka upp i träd­går­den

Leva & Bo - - Redaktören -

”Jag är väl sko­lad i kons­ten att äta (och dis­ka) ut­om­hus ”

DET FINNS LI­TE oli­ka sko­lor när det gäl­ler att la­ga och äta mat ute. Vi har de som trot­sar al­la vä­der, släng­er på sig yl­le­trö­jan och be­stäm­mer att som­ma­ren till­bring­ar man ut­om­hus. And­ra krä­ver sol och vind­stil­la.

Själv till­bring­a­de jag barn­do­mens som­rar på en ö i Gö­te­borgs skär­gård, och ef­tersom det knappt fanns plats för al­la i vårt lil­la hus kräv­des det ös­regn och storm­vin­dar för att vi skul­le äta in­om­hus. Jag är allt­så väl sko­lad i kons­ten att äta (och dis­ka) ut­om­hus och tyc­ker att man ska käm­pa på så gott det går, ja, ef­tersom det är som­mar helt en­kelt!

På si­dan 16 hit­tar du ett här­ligt utekök som vår sty­list Ma­ria Nor­din har ska­pat.

För den som vill ha ett pro­jekt till träd­går­den tip­sar vi om hur du gör ett vac­kert sten­par­ti och vil­ka väx­ter som pas­sar, ki­ka på si­dan 32.

Ett rik­tigt som­rigt dröm­hem är Lau­ras och Gio­van­nis 50-tals­hus i dans­ka Klam­pen­borg, in­rett för fes­ter och fa­mil­je­liv, se si­dan 22.

På den skåns­ka släkt­går­den ­Frid­hem har Ka­ta­ri­na och An­ders ska­pat ett rustikt hem med en ­bland­ning av möb­ler, träslag och sti­lar, kol­la in de­ras hem på si­dan 46.

Pro­va gär­na nå­got av de go­da re­cep­ten på smör­gå­står­ta på si­dan 54, min fa­vo­rit är den med rä­kor, li­me och chi­li. Det är dess­utom helt omöj­ligt att mot­stå de ljuv­li­ga des­ser­ter­na med jord­gub­bar som Eli­sa­beth Jo­hans­son ska­pat på si­dan 60.

Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA&BO! KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.