”Grön­sa­ker är det coo­las­te på gril­len”

Koc­ken Paul Svensson har gjort kok­bo­ken ”Gril­la ve­go” med si­na bäs­ta grö­na grillre­cept. – Grön­sa­ker är det go­das­te och coo­las­te du kan läg­ga på gril­len, sä­ger Paul Svensson.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Var­för ska man gril­la ve­go?

– För att det helt en­kelt är out­fors­kat i många hän­se­en­den och har stör­re ny­hets­vär­de än ani­ma­lis­ka pro­duk­ter. Dess­utom blir det of­ta myc­ket go­da­re och mer ba­lan­se­rad njut­ning. Är det svårt att gril­la grön­sa­ker?

– Nej, det är ba­ra li­te an­norlun­da. Be­ro­en­de på grön­sak, kan det krävs nå­gon form av för­til­lag­ning in­nan rå­va­ran mö­ter vär­men di­rekt från glö­den. Nå­got sär­skilt man bör tän­ka på?

– Att all­tid föl­ja sä­song för mest smakin­ten­si­tet. Sto­ra grön­sa­ker ska gril­las på in­di­rekt. Att grön­sa­ker in­te ska ska­las el­ler skä­ras in­nan de gril­las för då tap­per de väts­ka och smak och blir tor­ra och se­ga. Gril­la först och skär sen. Ska­let ska va­ra kvar för att det ger myc­ket ka­rak­tär till grön­sa­ken och su­ger till sig sma­ken av gril­len. Det här för­ut­sät­ter­så klart eko­lo­gis­ka grön­sa­ker.

Tips på bra grill­till­be­hör?

– Piz­zas­ten är grymt. En bra gjut­järnspan­na som pas­sar un­der loc­ket är bra för för­til­lag­ning. En stor tång och stekspa­de, men vik­ti­gast av allt är en rik­tigt bra gal­ler­bors­te, gär­na en bred, tät bors­te för bäs­ta re­sul­tat. Gott att gril­la en som­mar­kväll? – Rim­mad zuc­chi­ni med krondill­syog­hurt och vit­löks­s­tekt bröd. Tips på god ef­ter­rätt på gril­len? – Gla­ce au four är en rik­tig höj­da­re. Hur ser din grill ut? – Det är en van­lig klot­grill. Vad har du på gång fram­ö­ver?

– När­mast blir det en tripp till Dan Bar­ber, New York, och se­dan blir det Got­land och Al­me­da­len med SVT och am­bas­sa­dör­skap för Can­cer­fon­den. Men vik­ti­gast är Växt­gril­len som öpp­nar på Fo­to­gra­fis­kas ute­ser­ve­ring till mid­som­mar.

FOTO RICKARD RÖNNERSTAM

GRÖNT PÅ GLÖ­DEN. ”Att gril­la ve­ge­ta­riskt lig­ger helt rätt i ti­den”, sä­ger koc­ken Paul Svensson som är ak­tu­ell med nya kok­bo­ken Gril­la ve­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.