”Jag har mest ärv­da gre­jer”

Hem­ma hos form­gi­va­ren Ca­mil­la Lundsten blan­das mo­dernt, åter­vun­net och ärvt. Hen­nes fa­vo­rit är ka­kel­ug­nen. - Den är som en varm gam­mal dam som bjus­sar på väl­digt myc­ket gläd­je, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Färg­stark med en bland­ning av mo­dernt, åter­vun­net, ärvt och upp­levt. Jag har mest ärv­da gre­jer hem­ma el­ler så­dant jag har hand­lat på auk­tion, men en och an­nan ny sak och mö­bel ock­så såklart. När jag kö­per nytt vill jag att det ska va­ra pro­du­ce­rat för att hål­la, med ef­ter­tan­ke och om­tan­ke om bå­de mil­jö och män­ni­ska. Hur bör­ja­de ditt in­red­nings­in­tres­se?

– Min mam­ma är ock­så form­gi­va­re så jag tror att jag har bli­vit på­ver­kad av det. Jag för­stod re­dan när jag var li­ten att allt har en form­gi­va­re bakom sig, va­re sig det är en var­dags­bun­ke för mat­lag­ning el­ler en mö­bel. Vad in­spi­re­rar dig?

– Mö­ten med män­ni­skor, de­ras en­ga­ge­mang, em­pa­ti och idévärl­dar. Och na­tu­ren såklart, all­tid när­va­ran­de och smar­ta­re än nå­got vi kan ska­pa. Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Att de jag äls­kar finns här till­sam­mans­med al­la min­nen från det jag upp­levt i li­vet. Vårt hem byg­ger på just vår histo­ria, oav­sett var det lig­ger geo­gra­fiskt. Se­dan äls­kar jag att bo i lä­gen­het, centralt i stan, men ha möj­lig­he­ten att fly till en li­ten som­mar­stu­ga. Du är ak­tu­ell med boken ”Färg­starkt”. Hur ska man tän­ka när man in­re­der med färg?

– Det är en öv­ning att hit­ta fär­ger som man vill le­va med och det be­ty­der in­te att det mås­te va­ra star­ka ku­lö­rer. Färg­stark är för mig ett sätt att va­ra på, en per­son­lig­het, och al­la har sin egen färgska­la. Med boken vill jag in­spi­re­ra män­ni­skor att vid­ga sin färg­värld. Det finns ny­an­ser som gör att vi fak­tiskt upp­le­ver sa­ker an­norlun­da, mer har­mo­nis­ka el­ler ener­gi­be­ri­kan­de. Vil­ket är ditt bäs­ta DIY-knep?

– För­sök att se det som finns bakom mö­beln, un­der lag­ren av färg el­ler tyg. Se funk­tio­nen och for­men. Är stopp­ning­en bra och sti­len på grund­for­men nå­got du gil­lar är det en­kelt att klä om, må­la om el­ler för­änd­ra. Har du någ­ra hem­ma­pro­jekt på gång?

– He­la ti­den! Just nu är det bal­kong­sä­song och jag äls­kar att od­la. Det är för­vå­nans­värt en­kelt att od­la på höj­den och få plats med hur många jord­gub­bar som helst på en vägg. Har du nå­gon fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Det va­ri­e­rar be­ro­en­de på sä­song men ka­kel­ug­nen är all­tid en bäs­tis, som en varm gam­mal dam som bjus­sar på väl­digt myc­ket gläd­je.

Av DANIELLE DEASISMONT Foto FRI­DA STRÖM

FÄRG­STARK. ”Jag vill in­spi­re­ra män­ni­skor att vid­ga sin färg­värld”, sä­ger Ca­mil­la Lundsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.