SÅ AN­LÄG­GER DU ETT VAC­KERT STEN­PAR­TI

Ett gam­mal­dags sten­par­ti är in­te ba­ra ro­ligt att an­läg­ga. Du får dess­utom an­vänd­ning av ste­nar i oli­ka stor­le­kar och ra­bat­ten blir na­tur­lig och en­kel att skö­ta. Här är 11 pas­san­de väx­ter och bäs­ta tip­sen för att lyc­kats med en här­lig ra­batt.

Leva & Bo - - Fint I Trädgården - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG Foto ISTOCK, BIGSTOCK, SHUTTERSTOCK

BLOM­MAR LJUV­LIGT

1Låg­vux­en pe­renn som väx­er vilt på många plat­ser och som bör göds­las spar­samt. Strand­trift finns i fle­ra fi­na fär­ger och trivs bäst i so­len. ­Blom­mar ljuv­ligt i i slu­tet av maj el­ler i bör­jan av ju­ni. Strand­trift kal­las även ­gräsnej­li­ka. Gör sig även fin som snitt­blom­ma i en som­rig bu­kett. Ar­me­ria ma­ri­ti­ma

VI­TA & RO­SA BLOM­MOR

2Blom­mar vilt i fjäl­len och är en av Nor­ges na­tio­nal­blom­mor. De vi­ta blom­mor­na med ro­sa pric­kar sit­ter på hö­ga stäng­lar som bö­jer sig. Blir fan­tas­tiskt fin i ett sten­par­ti, gil­lar so­ligt lä­ge och väl­drä­ne­rad, gru­sig jord. Sax­i­fra­ga co­ty­le­don

3Pas­sar ut­märkt som kant­växt i ett sten­par­ti och blom­mar ­fan­tas­tiskt he­la som­ma­ren. Trivs bäst i so­ligt lä­ge i väl­drä­ne­rad jord. Den tåliga väx­ten loc­kar till sig fjärilar och blir ett smyc­ke i träd­går­den. Ne­pe­ta x faas­se­nii

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.