SÅ BYG­GER DU DITT STEN­PAR­TI

Leva & Bo - - Fint I Trädgården - KÄLLA OD­LA.NU, ­BLOMSTERLANDET, WI­KI­PE­DIA

Välj plats. Välj var du vill ha ditt sten­par­ti och mar­ke­ra mot gräs­mat­ta med sten el­ler ­plat­tor el­ler nå­gon form av kant­plåt. Det blir lät­ta­re att klip­pa gräs och grä­set tar sig hel­ler in­te in i plan­te­ring­en. Und­vik att an­läg­ga plan­te­ring­en nä­ra ett stort träd, de tar mer vat­ten än man tror. Gräv bort gräs­mat­tan. Har det va­rit gräs­mat­ta där du ska plan­te­ra, gräv bort den. Låt bi­tar­na bli en kul­le i plan­te­ring­en el­ler fors­la bort dem. Häll på sätt­sand, lägg på fo­lie och mer sätt­sand. Det sista lag­ret sätt­sand ska täc­ka fo­li­en med 10 cen­ti­me­ter. Där ste­nar­na ska lig­ga ska sätt­san­den va­ra hög­re för att ste­nar­na in­te ska ska­va sön­der fo­li­en. Jät­testo­ra ste­nar kan för­ank­ras in­nan du läg­ger på sätt­sand. Lägg ut ste­nar. Pla­ce­ra ut ste­nar­na i fi­na for­mer. Ta hell­re sto­ra ste­nar än många små och ska­pa en har­mo­nis­ka bland­ning av sten och mel­lan­rum. Blan­da egen jord. Blan­da till jor­den av grus, sand, träd­gårds­jord, kom­post och torv. Cir­ka 30 cen­ti­me­ter jord över­allt. Of­ta be­hö­ver man fyl­la på jord på vå­ren, då den sjun­ker ihop. Göds­la ock­så på vå­ren med ben­mjöl och or­ga­nisk göd­sel. Plan­te­ra väx­ter. Plan­te­ra väx­ter du gil­lar, gär­na i någ­ra få fär­ger, det blir snyg­ga­re än att blan­da hej vilt. Att plan­te­ra ut nå­got li­tet träd blir ock­så snyggt el­ler kans­ke någ­ra bus­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.