ÅRETS SOM­MAR­BLOM­MA

Nu är den här – Årets som­mar­blom­ma 2016. Va­let föll på Stor daggsal­via som är en ståt­lig och in­ten­sivt blå­li­la skön­het.

Leva & Bo - - Daggsalvia - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

SALVIA ´MYSTIC SPIRES blue’, el­ler Stor daggsal­via som den ock­så he­ter är en lätt­skött ettå­rig salvia. Den har långa, ax­lika och in­ten­sivt blå blom­ställ­ning­ar i top­pen av stjäl­ken och blom­mor­na är iö­gon­fal­lan­de med sin mus­tigt blå­li­la färg. Stor daggsal­via blom­mar långt in på hös­ten och blom­mor­na är vik­ti­ga för träd­går­dens flyg­fän, som fjärilar och bin. Sal­vi­ans dof­tan­de blad är tag­gigt äggrun­da, grågrö­na och glän­ser sil­ver­skim­ran­de i so­len.

En salvia som plan­te­ras i kru­ka blir runt 60 cen­ti­me­ter hög. Den trivs så­väl so­li­tärt som samplan­te­rad med and­ra ettå­ri­ga väx­ter som snö­flinga, sur­fi­nia el­ler små­pe­tu­nia i blått och vitt. Ett mo­di­ga­re val är att pro­va ang­e­lo­nia och kon­tras­te­ran­de blad­väx­ter.

SALVIAN ÄR LÄTT­SKÖTT

och blom­mar oav­bru­tet ut­an att du be­hö­ver klip­pa bort av­blom­mat. Rå­det är att till­fö­ra nä­ring kon­ti­nu­er­ligt och vatt­na med jäm­na mel­lan­rum.

Bakom ut­mär­kel­sen står Mal­mö gar­den show, John Tay­lor och Mäs­ter grön, som är ett nät­verk av träd­gårds­mäs­ta­re som od­lar pryd­nads­väx­ter i Skå­ne och Ble­kinge.

Foto LARS BENDROTH, AN­NI­KA CHRISTENSEN, NI­NA BERG­STRÖM

1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.