Ska­pa här­li­ga rum till fa­mil­jens mins­ta

Skö­na fär­ger, ro­li­ga de­tal­jer och plats för lek, pys­sel och bus. Här är de bäs­ta idéer­na för att ska­pa fi­na och ro­li­ga barn­rum.

Leva & Bo - - Barnrum - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

BARN­RUM KAN VA­RA en ut­ma­ning att in­re­da. Bra tips är att för­sö­ka få till le­ky­ta i rum­met och att ha en skön mat­ta på gol­vet som däm­par ljud och är skön att sit­ta och le­ka på. För­va­ring kan man in­te få för myc­ket av. Kol­la vad för för­va­rings­möb­ler du får plats med. Lå­dor un­der säng­en är prak­tiskt, men de bör ha lock. In­red ock­så med bok­hyl­lor, hyl­lor och kro­kar som bar­net själv kan hänga upp sa­ker på.

Mörk­läg­gan­de el­ler fod­ra­de gar­di­ner är ett mås­te. Li­kaså ett över­kast el­ler en pläd som är lätt att bäd­da med så att bar­net slip­per få sand och grus bland säng­klä­der­na. Kud­dar gör så klart säng­en ex­tra fin.

BRA ALLMÄNBELYSNING BE­HÖVS, och lam­por med rik­tat ljus där det ska lä­sas el­ler pyss­las. En natt­lam­pa kan ock­så va­ra bra. Sist men in­te minst lå­ter du bar­nens eg­na lek­sa­ker blir snyg­ga de­tal­jer. Och vik­ti­gast av allt – häng upp de­ras teck­ning­ar på väg­gen!

1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.