”Vårt hus är ett rik­tigt par­ty­hus”

Fa­mil­jen Gam­bi­nos ar­ki­tektri­ta­de hus ut­an­för Kö­pen­hamn har sto­ra föns­ter, myc­ket rymd och gott om so­ci­a­la ytor. In­red­ning­en är lek­full, med färg­stark konst, ma­roc­kans­ka tex­ti­ler och de­sign­klas­si­ker.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av AN­NA TRUELSEN Foto JO­NAS LUNDBERG

FA­MIL­JEN GAM­BI­NOS HUS är ett en­plans­hus, ar­ki­tektri­tat och byggt år 1955. Hu­set har sto­ra föns­ter som vet­ter ut mot den lum­mi­ga och in­syns­skyd­da­de träd­går­den. När fa­mil­jen flyt­ta­de in 2008 var hu­set helt ny­re­no­ve­rat och det var i prin­cip ba­ra att flyt­ta in. Ti­di­ga­re bod­de fa­mil­jen på en bond­gård med strå­tak och bind­nings­verk, så det nya hu­set blev nå­got helt an­nat.

– Vårt hus är ge­nom­tänkt och väl­pla­ne­rat. Al­la rum har sto­ra föns­ter som släp­per in myc­ket ljus. Dess­utom finns det tak­föns­ter, så rum­mens ljus­för­hål­lan­de är verk­li­gen op­ti­ma­la. Från bör­jan ha­de hu­set en pool, men dessvär­re så ha­de den bli­vit igen­grävd in­nan vi flyt­ta­de hit. För­ra äga­ren bygg­de en ter­rass i stäl­let där det är kvälls­sol, så det blev bra än­då, sä­ger Lau­ra.

LAU­RA OCH GIO­VAN­NIS hem är glatt in­rett, färg spe­lar en vä­sent­lig roll. Grun­den är ljus och till det ad­de­rar pa­ret färg­stark konst, mönst­ra­de kud­dar och plä­dar i ma­roc­kansk stil.

– Vi äls­kar färg, och har lå­tit färg va­ra ge­nom­gå­en­de i he­la hu­set. Då grun­den är ljus blir det en bra har­mo­ni, och man kan gå loss med fond­väg­gar som man må­lar el­ler ta­pet­se­rar. Vi gil­lar mix­en av de­sign och vin­tage. Jag in­spi­re­ras myc­ket av mi­na för­äld­rars hem, de har en fan­tas­tisk stil, sä­ger Lau­ra.

Hen­nes för­äld­rar bru­kar ge hen­ne en tav­la i jul­klapp var­je år.

– Ef­ter jul be­hö­ver ta­vel­väg­gen i matrum­met änd­ras om så att den nya tav­lan får plats, ett kärt be­svär, sä­ger Lau­ra glatt.

Hon kom­mer i från en kre­a­tiv fa­milj där in­red­ning

och ska­pan­de sit­ter i ge­ner­na. Lau­ras sys­ter Andrea dri­ver fö­re­tag och har de­sig­nat fle­ra sa­ker som finns i hu­set, som de de­ko­ra­ti­va fa­set­tesli­pa­de speg­lar­na i hal­len och bad­rum­met, och de färg­gla­da box­ar­na som an­vänds som för­va­ring på fle­ra stäl­len i hu­set. Lau­ra själv dri­ver ett event­fö­re­tag se­dan fle­ra år och även en web­s­hop där hon bland an­nat säl­jer ac­ces­so­a­rer, väs­kor och mat­tor från Gre­kland och Ma­roc­ko.

– Jag har en stor fa­milj där al­la i prin­cip är kre­a­ti­va och dri­ver de­sign­fö­re­tag. Många av sa­ker­na i vårt hem kom­mer från dem. Vi re­ser myc­ket och har även köpt sa­ker ut­om­lands, se­nas­te kö­pet var sju mat­tor från Marra­kech och kru­kor och lam­por till träd­går­den. Vi ser all­tid till att re­sa med någ­ra tom­ma res­väs­kor för man vet ald­rig vad vi tar med oss hem, sä­ger Lau­ra.

HU­SET ÄR L -for­mat. I mit­ten finns ett mo­dernt stramt kök med köksö och en be­tong­ski­va. Köksön är hu­sets sam­lings­plats, till var­dags görs läx­or där, fa­mil­jen la­gar mat och när det är fest ser­ve­ras det drin­kar. Kö­ket är det lju­sas­te rum­met i he­la hu­set, med sto­ra föns­ter åt träd­går­den och sma­la föns­ter upp mot ta­ket, samt tak­föns­ter. In­till kö­ket finns en ljus hall med dör­rar som le­der ut till träd­går­den. In­nan­för lig­ger var­dags­rum­met som har sto­ra föns­ter­par­ti­er, med skjut­dör­rar som bru­kar stå öpp­na som­mar­tid. Te­ras­sen blir ett ex­tra rum och in­ne och ute blir ett. Åt and­ra hål­let från kö­ket finns fa­mil­jens sov­rum, bad­rum och ned­gång till käl­la­ren som står näst på tur att re­no­ve­ras, ef­tersom dot­tern Fio­na vill flyt­ta ner.

– Vårt hus är ett rik­tigt par­ty­hus. Vi äls­kar att ha många gäs­ter. Vi kan äta, dric­ka drin­kar och dan­sa på ter­ras­sen och i kö­ket, och än­då va­ra till­sam­mans trots att vi in­te är i sam­ma rum, sä­ger Lau­ra.

LE­VA&BO •

1 2

UTEPLATS

1 ”Vi har sol här från morgon­till kväll och ute­plat­sen har tak, vil­ket gör att vi kan sit­ta här även när det reg­nar. Dess­utom kan man se vad som hän­der i he­la hu­set”, sä­ger Lau­ra.

DE­SIGN

2 I gång­en mel­lan mat­rum och vardagsrum står en Ea­mes-stol som pa­ret köpt på auk­tion.

3

MYSBRASA

3 Ka­mi­nen är de­sig­nad av Ni­els Gam­mel­gaard och kork­bor­det är de­sig­nat av Il­se Craw­ford för Ikea. Lam­pa She­ik från De­sign by us. Täc­ket Li­ber­ty på sof­fan är från Lau­ras sys­ters web­s­ho­pandre­a­lar­s­son.com.

4 5 6

SPRETIG SPE­GEL

4 Spe­geln i form av en stjär­na är från Re­flec­tions by Hu­gau and Lars­son.

STILRENT KÖK 5 Kö­ket var ny­re­no­ve­rat när fa­mil­jen flyt­ta­de in 2008. De tyck­te om sti­len och har in­te för­änd­rat nå­got. ”Vi äls­kar att va­ra i kö­ket, det är hu­sets hjär­ta där allt ut­går från. Dess­utom har man fri sikt ut i träd­går­den," sä­ger Lau­ra.

PRYLHYLLA 6 Den gam­la kast­hyl­lan an­vänds som pryl­fack, där Lau­ra stäl­ler sa­ker som bar­nen har gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.