”Vi kom­bi­ne­rar oli­ka sti­lar”

Se­dan An­ders och Ka­ta­ri­na tog över släkt­går­den Frid­hem i Skå­ne har den lång­samt bytt skep­nad. Var­samt har rymd och gam­la ma­te­ri­al ta­gits fram och kom­plet­te­rats med lju­sa väg­gar och en ru­stik charm.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av MA­RIE ONÄNG Foto THERÉ­SE A. SVENSSON

ATT PEND­LA TILL job­bet med eget flyg­plan hör in­te till van­lig­he­ter­na, men An­ders Pauls­son har dra­git nyt­ta av möj­lig­he­ten med sto­ra mar­ker och en gam­mal la­da på går­den. Fram­me på job­bet fly­ger han stör­re plan, me­dan Ka­ta­ri­na dri­ver bu­tik och kafé hem­ma på Frid­hem.

– An­ders fa­milj har dri­vit od­ling här ti­di­ga­re, men när vi tog över vil­le vi gö­ra nå­got nytt av går­den som bygg­des re­dan 1877, be­rät­tar Ka­ta­ri­na.

På ut­si­dan är det en ty­pisk skå­ne­gård med in­ner­gård, vac­ker träd­gård med sir­lig grind och egen kräft­damm. Men när man sti­ger in i man­gårds­bygg­na­den ser man ge­nast att det har lagts ner myc­ket ar­be­te på att gö­ra hu­set till ett mo­dernt hem med ru­sti­ka in­slag.

VID FA­MIL­JENS FLYTT till Frid­hem ha­de det in­te gjorts myc­ket med in­red­ning­en se­dan 60-ta­let, och hu­set be­stod av många små och trånga rum. An­ders och Ka­ta­ri­na öpp­na­de upp till sto­ra säll­skaps­rum med högt i tak och var må­na om att de vack­ra ori­gi­nal­bjäl­kar­na skul­le tas fram. För att kun­na bo på går­den un­der re­no­ve­ring­en bygg­de de först om det gam­la grishu­set till ett mo­dernt fa­mil­je­hem. Nu­me­ra hyrs det ut som se­mester­bo­en­de med ut­sikt över den skåns­ka slät­ten.

– När vi väl fått till den här­li­ga rym­den och de lant­li­ga in­sla­gen för bo­nings­hu­set val­de vi att in­re­da med en kom­bi­na­tion av sti­lar, be­rät­tar Ka­ta­ri­na.

An­ders har bott och flu­git i Syd­af­ri­ka un­der långa pe­ri­o­der och ha­de med sig myc­ket in­red­ning och konst. Ka­ta­ri­na har en för­kär­lek till en kust­nä­ra stil med sva­la textilier och sto­ra be­kvä­ma sof­for och få­töl­jer, och gär­na in ett stänk av franskt lant­liv.

KÖ­KET ÄR FRIDHEMS hjär­ta och här finns gott om plats att bå­de um­gås och la­ga mat. Rum­met är öp­pet i nock med vack­ra syn­li­ga träbjäl­kar och i mit­ten finns en stor spe­ci­al­byggd köksö med ge­ne­rös för­va­ring. Mö­beln är till­ver­kad av en skick­lig snic­ka­re som An­ders fun­nit

ge­nom kon­tak­ter i Syd­af­ri­ka, och nu­me­ra för­med­lar även Ka­ta­ri­na des­sa fan­tas­tis­ka möb­ler ge­nom sin in­red­nings­bu­tik. Ett hant­verk som pas­sar ut­märkt i ett gam­mal­dags lant­kök som det här, där det dess­utom har säll­skap av en stor handsla­gen spiskå­pa i kop­par.

– Vårt ro­bus­ta mat­bord har An­ders till­ver­kat av gam­la bjälkar och golv­brä­dor från går­den, be­rät­tar Ka­ta­ri­na.

Här sit­ter fa­mil­jen gär­na ner för långa mid­da­gar till­sam­mans med de vux­na bar­nen.

Korg­sto­lar­na har fått säll­skap av en tra­di­tio­nell köks­sof­fa och karm­sto­lar som Ka­ta­ri­na må­lat vi­ta. Över­allt finns textilier och kud­dar i sva­la fär­ger och med ma­ri­na in­slag. De ger ett om­bo­nat in­tryck i har­mo­ni med de gam­la tjoc­ka väg­gar­na och den hö­ga tak­höj­den. Förr var Ka­ta­ri­na en fli­tig lop­pis­be­sö­ka­re och i hem­met finns in­slag av char­migt slit­na små bord och kis­tor.

– Med bu­tik, kafé och ut­hyr­ning av bo­en­de här på går­den hin­ner jag in­te läng­re med de där ro­li­ga lop­pis­run­dor­na om som­rar­na. Men jag kla­gar in­te för nu har jag i stäl­let för­må­nen att åka till bå­de Syd­af­ri­ka och Por­tu­gal un­der vin­ter­halv­å­ret och le­ta nya spän­nan­de le­ve­ran­tö­rer till vår verk­sam­het, sä­ger Ka­ta­ri­na.

STI­LEN I DET eg­na hem­met är hon myc­ket nöjd med, men det är in­te säl­lan det blir en och an­nan roc­kad av möb­ler­na i säll­skaps­rum­men. Fle­ra gång­er har be­sö­ka­re i bu­ti­ken bli­vit så för­tjus­ta att de bett att få kö­pa de fan­tas­tis­ka over­si­ze-sof­for­na från Syd­af­ri­ka på Frid­hem. Men då har det in­te ta­git lång tid in­nan Ka­ta­ri­na och An­ders be­ställt en ny – här vill man näm­li­gen gär­na kun­na sjun­ka ner ef­ter en lång ar­bets­dag.

– Det känns väl­digt kul att vi har kun­nat ta till­va­ra på den gam­la fa­mil­je­går­den och haft möj­lig­het att ut­veck­la den till en hem­mil­jö som vi äls­kar, sä­ger Ka­ta­ri­na.

An­ders bör­jar så smått när­ma sig pen­sio­ne­ring från det kom­mer­si­el­la fly­gan­det, men här hem­ma från går­den kom­mer han att fort­sät­ta fly­ga var­je dag. När Ka­ta­ri­na har en le­dig dag föl­jer hon gär­na med upp på en tur i Pi­per Cu­ben, för att nju­ta av de vack­ra vy­er­na över ha­vet, kust­lin­jen och Sö­der­slätt från luf­ten.

SKÅ­NE­GÅRD

1 In­ner­går­den har fått be­hål­la sin ge­nu­i­na charm med stall­dör­rar, bux­bomsklot och grönt ef­ter sä­song.

PÅ KÖKSÖN

2 Ka­ta­ri­na an­vän­der myc­ket kryd­dor från de eg­na od­ling­ar­na i mat­lag­ning­en. Ros­ma­rin är en av fa­vo­ri­ter­na.

UTEPLATS

3 Från trädäcket nju­ter man av den vid­sträck­ta ut­sik­ten. Möb­ler­na kom­mer från Ho­pe South Afri­ca och säljs ge­nom Ka­ta­ri­nas bu­tik.

4 HATTAR PÅ RAD

4 Ka­ta­ri­na är en mäs­ta­re på att ska­pa stäm­ning med små de­tal­jer. Strå­hat­tar och väl­dof­tan­de la­ven­del för tan­kar­na till lju­va som­mar­da­gar i Pro­vence.

5 GAM­LA MÖB­LER

5 Ett vac­kert gam­malt lin­ne­skåp har fått bli öp­pen för­va­ring i matvrån. Ka­ta­ri­na pla­ce­rar gär­na ut enk­la och vack­ra stil­le­ben – här på en gam­mal köks­stol.

6 AUKTIONSFYND

6 Det ma­ri­ti­ma te­mat åter­kom­mer och i fönst­ret står en mo­dell av en gam­mal sku­ta. Den vack­ra kis­tan är ett auktionsfynd som fått ett grönt in­slag av mu­ehlen­bec­kia i en gjut­järn­sur­na.

7 STO­RA SOF­FOR

7 I var­dags­rum­met sjun­ker man gär­na ner i en av over­si­ze-sof­for­na från Syd­af­ri­ka. Soff­bor­det är snick­rat av ge­di­gen vin­tun­ne­ek och tav­lor­na är av syd­af­ri­kans­ke konst­nä­ren Alf Gun­der­sen. Bok­hyl­lor­na är plats­bygg­da av en lo­kal snic­ka­re.

8 BRUDKISTA

8 Den vack­ra gam­la brud­kis­tan är ett auktionsfynd från förr när Ka­ta­ri­na ha­de tid att åka runt på oli­ka lop­pi­sar och auk­tio­ner. Tav­lan är av syd­af­ri­kans­ka konst­nä­ren Mi­la Rey­ne­ke.

9 BAD­RUM­MET

9 Väg­gar flyt­ta­des och gav fa­mil­jen ett myc­ket rym­ligt bad­rum med hörn­bad­kar och en vac­ker kom­mod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.