Glad mid­som­mar med vac­ker duk­ning

Leva & Bo - - Redaktören -

MID­SOM­MAR – änt­li­gen! Ef­tersom det in­te går att li­ta på väd­ret är det vik­tigt att säk­ra med and­ra de­tal­jer för att kun­na nju­ta or­dent­ligt av som­ma­rens sto­ra ka­las. På si­dan 18 har vi du­kat upp ett vac­kert fest­bord i rosa to­ner, fullt med för­som­ma­rens al­la vack­ra blom­mor. Här får du mas­sor av tips på hur du ska­par en om­bo­nad käns­la på fes­ten, li­ka my­sigt ute i det fria som un­der regn­skydd. Men vik­ti­gast av allt kanske, för­u­tom säll­ska­pet, är ma­ten! Vår duk­ti­ga mat­kre­a­tör Le­na Sö­der­ström har ska­pat en ljuv­lig buffé med al­la be­kan­ta mid­som­marsma­ker men på li­te nya sätt se sid 54. Pro­va de go­da och enk­la matjes­ba­kel­ser­na, stark pep­par­rots­sill el­ler sill med to­mat och dra­gon. Ört­bröd, pri­mö­rer med saff­rans­dres­sing och krä­mig blom­kålspaj är hur gott som helst med bå­de den ört­kryd­da­de kalv­ste­ken och den rim­ma­de lax­en. Av­slu­ta med en saf­tig ka­ka med gla­syr och jord­gub­bar, el­ler pro­va nå­got av vå­ra and­ra som­ri­ga tår­tre­cept på si­dan 62. Vår vin­ex­pert tip­sar om de bäs­ta vi­ner­na till mid­som­mar­ma­ten på si­dan 64.

I Jan­nis som­mar­torp på si­dan 24 är ba­sen en­kel och ljus, och trots att det är in­rett med re­spekt för det gam­la hu­sets ka­rak­tär finns här allt som en mo­dern fa­milj be­hö­ver. Ett an­nat här­ligt dröm­hus hit­tar du på si­dan 46. Vid ha­vet sö­der om Gö­te­borg har Cis­si och Jens ska­pat ett mo­dernt hem med hjälp av en­vis­het, om­gjor­da strand­fynd och in­spi­ra­tion från Got­land.

I nya num­ret av LEVA & BO hit­tar du mas­sor av in­spi­ra­tion till som­mar­li­vet bå­de ute och in­ne. Trev­lig läs­ning och njut av som­ma­ren!

”Mas­sor av tips på hur du ska­par en om­bo­nad käns­la på fes­ten”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.