”Trä­et har åld­rats så vac­kert med ti­den”

Michel­le Fun­din ska­par tav­lor av åter­vun­net trä från Små­land. – Gam­malt trä har en så­dan vac­ker ka­rak­tär när det fär­gats av vä­der och vind, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SUSANNE ELLINGSWORTH

Hur ska­par du di­na trä­tav­lor?

– Jag gör dem av gam­malt trä som jag sand­papp­rar fint. Se­dan så­gar jag itu bi­tar­na och läg­ger ihop dem till möns­ter.

Var hit­tar du ma­te­ri­a­let?

– Trä­et kom­mer från läkt som man har un­der hus­tak. Det är små, sma­la trä­bi­tar som an­vänds un­der tak­pan­nor. Det kan va­ra rik­tigt gam­malt trä. Jag för­sö­ker hål­la ut­kik när folk by­ter tak. Jag har bland an­nat fått från ett gam­malt stall som lig­ger nä­ra där jag väx­te upp.

Din tan­ke med åter­bruk?

– Det ger ar­be­tet en me­ning, att för­sö­ka hit­ta nya an­vänd­nings­om­rå­den för gam­la ma­te­ri­al. Det blir ock­så ex­tra vac­kert när trä­et fått åld­rats och fär­gats av vä­der, vind, frost och rost.

Be­rät­ta om mönst­ren?

– Jag häm­tar in­spi­ra­tion från USA:s ur­be­folk­ning och de­ras textilier. Men även från ke­lim­ mat­tor som har lik­nan­de möns­ter. Det är vack­ra möns­ter där möj­lig­he­ten till färg­val är oänd­li­ga. Jag gil­lar spe­ci­ellt sym­bo­len för evigt liv.

Hur bör­ja­de du med konst?

– Det har jag all­tid hål­lit på med i oli­ka for­mer, må­lat, sytt och gjort smyc­ken. Men det var när jag bör­ja­de ar­be­ta med trä som jag kän­de att jag hit­tat rätt.

Nu har du lan­dat i Tranås, be­rät­ta!

– Jag väx­te upp i Tranås. Ef­ter gym­na­si­et flyt­ta­de jag ut­om­lands och har bott i USA, Wa­les, Skott­land och Syd­af­ri­ka. Jag triv­des bäst i Lon­don, men när jag vil­le fo­ku­se­ra på kons­ten flyt­ta­de jag hem till Tranås. Här lå­nar jag en stu­ga som jag har som atel­jé.

Var­för får tav­lor­na få­gel­namn?

– Det är en fin sym­bol för fri­het. Jag kän­ner myc­ket för sym­bo­ler och vad de re­pre­sen­te­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.