Lant­ligt med lju­sa fär­ger i lil­la tor­pet

Strax ut­an­för Gö­te­ne i Väs­ter­göt­land, mitt in­ne i sko­gen, bor Jan­ni, Mi­chael och de­ras tre barn Maya, Al­va och Lar­ry. Det lil­la tor­pet är in­rett i lant­lig stil och lju­sa fär­ger.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av AN­NA TRUELSEN Foto JO­NAS LUNDBERG

BEBYGGELSEN I TRAKTEN är gam­mal, röd­må­la­de torp med glas­ve­ran­dor finns i var­je väg­krök. I di­ke­na blom­mar hundkex och blåklint. Grus­vä­gen blir sma­la­re och sma­la­re ju läng­re in man kom­mer på den. Vägen lö­per ge­nom en gran­skog, där lju­set si­las mel­lan gre­nar­na och ska­par en trolsk stäm­ning. Vid vägens slut lig­ger Ja­nis och Mi­chaels­idyl­lis­ka torp med glas­ve­ran­da och gung­or i trä­den. Bar­nen står vid grin­den och vin­kar glatt. Här, långt bor­ta från sta­dens sorl, har fa­mil­jen­fun­nit sin till­flykt.

2003 var Mi­chael på väg till ett mö­te på ban­ken för att ta re­da på om de kun­de få lå­na peng­ar till ett hus som de ha­de va­rit och tit­tat på. Pre­cis in­nan han skul­le gå in på ban­ken släng­de ha ett öga på fönst­ret där det var upp­satt bil­der på hus som var till sa­lu.

Mitt bland rad­hus och 70–tals­vil­lor fanns ett li­tet rött torp som såg ut att lig­ga långt ifrån an­nan be­byg­gel­se. Mi­chael blev eld och lå­gor. Ge­nast kän­des det hus som de va­rit och tit­tat på helt fel. Det var in­te alls så char­migt och dess­utom låg det pre­cis in­till vägen. Nej, det var in­te så de egent­li­gen vil­le bo. Ett lå­nelöf­te ord­na­des och Mi­chael kun­de in­te kom­ma hem nog snabbt för att be­rät­ta om tor­pet.

– Jag kän­de pre­cis som Mic­ke. Det lil­la rö­da tor­pet var vårt dröm­hus. Så char­migt och helt per­fekt. Vi åk­te på vis­ning­en och blev to­tal för­äls­ka­de i hu­set. När ägar­na fick re­da på att vi vil­le bo i hu­set året runt så val­de de att

1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.