”Fönst­ren med sin klas­sis­ka torpspröjs­ning är så char­mi­ga”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

säl­ja till oss trots att vi in­te ha­de det högs­ta bu­det. De var så gla­da över att vi, ett ungt par, kun­de tän­ka oss att bo där året om och in­te ba­ra bo där på som­rar­na. Vis­sa ska­ka­de på hu­vu­det åt oss. Att vi vil­le bo så långt in i sko­gen, i ett så li­tet hus. Det som and­ra såg som nack­de­lar såg vi som för­de­lar. När folk pra­ta­de om allt jobb med att hål­la ef­ter vägen som­mar som vin­ter så fick de det att lå­ta som nå­got hemskt. Vi såg det in­te så. Det var pre­cis så här vi vil­le leva. En­kelt, en­skilt och ro­fyllt, sä­ger Jan­ni.

TOR­PET ÄR BYGGT på 1860-ta­let. Det är lågt i tak och rum­men är små. De gam­la trä­gol­ven är fram­tag­na un­der la­ger av plast­mat­tor. Någ­ra av gol­ven har bli­vit vi­ta och någ­ra är trä­re­na. Det rå­der en spe­ci­ell käns­la i hu­set. De höga trösk­lar­na och dörr­hand­ta­gen på de vack­ra gam­la trä­dör­rar­na vitt­nar om 1800-tal. Hu­set är li­tet, char­migt och en­kelt in­rett. Här finns in­te plats för sto­ra möb­ler, ut­an rum­men är in­red­da med nät­ta bruks­före­mål, pinn­sto­lar, små trä­bord.

– Jag äls­kar käns­lan som finns här i hu­set. Rum­men är in­te sto­ra, men de är lju­sa och de gam­la fönst­ren med sin klas­sis­ka torpspröjs­ning är så char­mi­ga. Och jag kän­ner mig väl­digt tack­sam över att få bo här, sä­ger Jan­ni.

3 4 GAMMALDAGS

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.