” En gång när vi åk­te hem från Tyskland var bi­len helt full, så vi pac­ka­de tak­box­en full med rho­do­dendron”

Leva & Bo - - Min Trädgård -

DET URSPRUNGLIGA TOR­PET är från 1882 och har till­hört Iréns fa­milj se­dan 1968. I dag spring­er hen­nes barn­barn på gräs­mat­tor­na, de är fjär­de ge­ne­ra­tio­nen som får nju­ta av det­ta pa­ra­dis. Re­dan när Iréns pap­pa ha­de hu­set var hon ute och gre­ja­de i träd­går­den, men det var när hon och ma­ken Ger­ry tog över som allt tog fart. Ger­ry har byggt om och ut stu­gan som stod klar 2009. Idéer finns det i mas­sor. Al­la bygg­na­der krä­ver un­der­håll, nå­got som Ger­ry fix­ar när Irén på­tar i träd­går­den.

DEN FÖRS­TA – och störs­ta – ut­ma­ning­en var att utro­ta all kir­skål som ta­git över. Irén bör­ja­de i ett hörn och har se­dan med ett stort mått tå­la­mod utro­tat allt.

Allt ef­tersom bör­ja­de träd­går­den an­läg­gas ut­i­från sam­ma hörn där Irén bör­ja­de med kir­skå­len. Al­la ste­nar som fanns i jord­mas­sor­na har ta­gits om hand och av dem har Irén ska­pat de mu­rar och ni­vå­er som finns i ra­bat­ter­na. Torv­block har ock­så ska­pat ni­vå­er, in­ram­ning­ar och en bäck för att har­mo­ni­se­ra med de gam­la mu­rar­na.

En öns­kan som all­tid fun­nits är att ha en damm och en bäck i träd­går­den, så det är myc­ket ut­i­från det som ra­bat­ter­na se­dan pla­ce­rats. Var­je rabatt har sin egen kom­po­si­tion och färg­te­ma. Dam­men är helt konst­gjord och för­u­tom träd­går­dens gro­dor är det tre fis­kar, guld­id, och damm­väx­ter som hål­ler dam­men ren och fin.

– Var­je år för­sö­ker fis­kar­na ta sig upp i fal­let som lax­ar­na gör un­der sin par­nings­tid, be­rät­tar Irén.

RE­DAN I DE­CEM­BER när frö­ka­ta­lo­gen kom­mer bör­jar Irén pla­ne­ra för sä­song­en. Hon dri­ver upp myc­ket från frö och för­ö­kar väx­ter ge­nom stick­lings­för­ök­ning. För tre år se­dan bygg­des växt­hu­set, och för­u­tom od­ling­en i där har Irén en helt ”gift­fri” del av träd­går­den där barn­bar­nen får od­la och äta allt som finns. Barn­bar­nen har ock­så varsitt träd i träd­går­den.

Träd­gårds­in­tres­set har Irén all­tid haft. Att ren­sa i ra­bat­ter­na och pla­ne­ra träd­går­den är hen­nes av­kopp­ling. Hon har gått många kur­ser ge­nom åren, och för tio år se­dan star­ta­de hon en träd­gårds­för­e­ning på job­bet. I dag är de upp­åt fyr­tio en­tu­si­as­ter som träf­fas, ord­nar fö­re­läs­ning­ar och går på kur­ser ihop. In­te säl­lan åker Irén i väg på väx­t­re­sor och växt­mark­na­der. För­ra året gick re­san till Ja­pan och and­ra år har län­der som Tyskland, Eng­land, Dan­mark och Hol­land be­sökts.

– En gång när vi åk­te hem från Tyskland var bi­len helt full, så vi fyll­de tak­box­en med rho­do­dendron, minns Irén.

När Irén åker på växt­mark­na­der el­ler re­sor har hon

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.