Låt en drömstu­ga in­spi­re­ra i som­mar

Leva & Bo - - Redaktören -

DET BLEV ING­EN som­mar­stu­ga för oss i år hel­ler men dröm­men le­ver! Jag pend­lar mel­lan att vil­ja ha ett gam­malt hus med sli­ten som­mar­stu­ge­charm och ett all­de­les nytt, smart pla­ne­rat och en­kelt som­mar­bo­en­de som är lätt att un­der­hål­la och ger tid för um­gänge. Det finns så många mo­del­ler på fri­tids­hus att väl­ja på, och sti­lar­na är oänd­li­ga. Bland mi­na ab­so­lu­ta fa­vo­ri­ter finns de fun­kisin­spi­re­ra­de hu­sen med enk­la mör­ka trä­pa­ne­ler som ver­kar smäl­ta in i na­tu­ren, men allt be­ror så klart på vil­ken om­giv­ning hu­set ska lig­ga i. Blädd­ra till vår sto­ra drömstu­ge­gui­de på si­dan 34, jag lo­var att du kom­mer hit­ta nå­gon mo­dell som du gil­lar.

Ca­mil­la och Henrik köp­te en tomt i skåns­ka som­ma­ror­ten Arild och ri­ta­de sitt eget lju­sa och luf­ti­ga som­mar­hus, det hit­tar du på si­dan 24. Ett an­nat in­spi­re­ran­de dröm­hem har Isa­bel­le och Uf­fe ska­pat i fis­ke­lä­get Träslövslä­ge ut­an­för Var­berg, där de byggt ett håll­bart hem med hjälp av gam­la pry­lar och eg­na möb­ler, läs mer på si­dan 50.

VAR­FÖR IN­TE BJU­DA nå­gon du tyc­ker om på nå­got av vå­ra go­da kycklin­gre­cept? Tes­ta glasnu­delsal­lad med man­go- och chi­lisås, pul­led bbq-kyck­ling el­ler kyck­ling­klub­bor med me­lo­n­sal­sa, re­cep­ten hit­tar du på si­dan 68. Av­slu­ta med en god glass­d­rink med ci­tron, kaf­fe, jord­gubb el­ler en lyx­ig man­go flo­at!

Vi vi­sar ock­så hur du ska­par din all­de­les eg­na ljuv­ligt blom­man­de som­ma­räng på si­dan 60.

Väl­kom­men till ett ex­tra tjockt sommarnummer av LE­VA&BO!

”Jag lo­var att du hit­tar en mo­dell som du gil­lar”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.