”Mi­na möns­ter pas­sar i al­la hem”

In­re­da­ren Lu­lu Car­ters förs­ta de­sign­kol­lek­tion be­står av färg­star­ka kud­dar och bric­kor med möns­ter av fjäd­rar och surf­brä­dor. – Jag har all­tid ve­lat de­sig­na själv, sä­ger Lu­lu Car­ter.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Be­rät­ta om sam­ar­be­tet?

– För cir­ka 1,5 år se­dan kom jag i kon­takt med vd:n på Royal­de­sign som frå­ga­de var­för in­te jag de­sig­na­de nå­got. Det gör jag visst sa jag, och på den vägen är det. Jag ha­de länge sam­lat på mig skis­ser på sa­ker jag vil­le gö­ra.

Be­rät­ta om mönst­ren!

– Jag tyc­ker att det är spän­nan­de att fär­ger, möns­ter och sym­bo­ler knyts sam­man. Trots att folk levt tu­sen­tals mil ifrån varand­ra, har man lik­nan­de möns­ter och fär­ger. Och så har jag all­tid va­rit fa­sci­ne­rad av fjäd­rar, in­di­anskru­dar och kul­tu­ren hos Nor­da­me­ri­kas ur­sprungs­be­folk­ning. Jag har även all­tid äls­kat livssti­len kring surf.

Var pas­sar di­na pro­duk­ter?

– I al­la hem. An­ting­en är de en in­tres­sant ac­cent el­ler ett spän­nan­de kom­ple­ment. Det finns ing­en kon­flikt i att blan­da möns­ter och sti­lar. Jag bryr mig fö­ga om tren­der, det vack­ra hem­met är det per­son­li­ga hem­met.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Jag har många sa­ker och myc­ket fär­ger. Jag gil­lar att blan­da an­tik­vi­te­ter med et­nis­ka var­dags­före­mål. Här finns myc­ket ar­ve­gods, många mat­tor och nu mi­na eg­na kud­dar. Bil­der­na på kol­lek­tio­nen är fo­ta­de hem­ma hos mig. Där syns min sons surf­brä­da bred­vid en 1700-talsmål­ning i guld­ram. Jag gil­lar det eklek­tis­ka! Du var först i Sve­ri­ge med be­grep­pet ho­mesta­ging, vad tyc­ker du om det i dag?

– Det fun­ge­rar fort­fa­ran­de och det är häf­tigt att ha va­rit med och gjort det till ett be­grepp i Sve­ri­ge. Men ska man gö­ra det ska det gö­ras med fi­ness och kun­skap. Det är in­te kul att se sam­ma stil över­allt!

På gång fram­ö­ver?

– Jag fort­sät­ter att skis­sa på mer de­sign och job­bar med två böc­ker, even­tu­ellt en barn­bok. An­nars in­re­der jag på hel­tid, myc­ket i of­fent­lig mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.