”Ut­bygg­na­den som rym­mer mat­plats är ett av de se­nas­te pro­jek­ten Ulf har fär­dig­ställt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

konst­verk från fle­ra av Uf­fes fa­mil­je­med­lem­mar ska­par vär­me och per­son­lig­het.

– Min stil bör­ja­de en gång för län­ge­se­dan då jag lev­de som fat­tig, ung och en­sam­stå­en­de mam­ma till mi­na två sto­ra barn. Jag var re­dan då in­tres­se­rad av in­red­ning och tren­der, men peng­ar­na räck­te ba­ra till det all­ra nöd­vän­di­gas­te och dit hör­de in­te in­red­ning. Jag tog tack­samt emot di­ver­se pry­lar som folk vil­le skän­ka, och jag hit­ta­de många fi­na sa­ker på lop­pis,

DET VAR PÅ 90-ta­let, då man verk­li­gen kun­de fyn­da, in­nan lop­pist­ren­den ha­de sla­git till.

– Jag må­la­de och kläd­de möb­ler­na och för­sök­te ska­pa en stil. Min tan­ke var he­la ti­den att det­ta var nå­got till­fäl­ligt, för den da­gen jag fick bätt­re ekonomi el­ler träf­fa­de en man som jag vil­le le­va med så skul­le min­sann jag ock­så kö­pa ett fär­digt kon­cep på Ikea. Min läng­tan ef­ter att va­ra som al­la and­ra på den ti­den var väl­digt stor. När den da­gen kom och jag kun­de kö­pa ett helt nytt bo­hag triv­des jag ald­rig med vårt hem. Jag sål­de helt en­kelt av allt och bör­ja­de om igen med lop­pis­fynd.

Fa­mil­jen im­pulskö­per näs­tan ald­rig nå­got ut­an le­tar på lop­pi­sar ef­ter så­dant de be­hö­ver.

– För mig är det vik­ti­ga­re att det känns som att pry­len el­ler mö­beln har en själ än att den är av ett visst mär­ke, sä­ger Isa­bel­le.

Of­ta hit­tar de det de be­hö­ver hem­ma, som de gam­la kor­gar­na i stål som de hit­ta­de un­der hu­set.

– En dag viss­te jag ba­ra att de skul­le bli snyg­ga lampskär­mar.­Det gäl­ler ba­ra att se po­ten­ti­a­len med sa­ker och ting. Skå­pet i matrum­met har även kom­mit till på det vi­set. Jag gjor­de rit­ning­en och min man snick­ran­de det av gam­la föns­ter och brä­dor som vi ha­de lig­gan­des hem­ma.

IDAG KAN MAN sä­ga att Isa­bel­le in­re­der ut­i­från en håll­bar ut­veck­ling.

– Det lå­ter bra och lig­ger i ti­den men är egent­li­gen in­te ett med­ve­tet val. Det har ba­ra bli­vit så ef­tersom jag tyc­ker om sa­ker som har en histo­ria, sä­ger Isa­bel­le.

Fa­mil­jen har hun­nit bo i hu­set i sju år och har re­no­ve­rat det så att det ska pas­sa fa­mil­jen. De­ras tan­ke var att

8

9 FÖNSTERVÄGG

”Föns­ter­vä­gen är min idé då jag tyck­te det var trå­kigt med en vägg men för öp­pet ut­an vägg”, sä­ger Isa­bel­le. MAT­PLATS

Skå­pet har Isa­bel­le ri­tat och Uf­fe snick­ra­de det av föns­ter från Byggå­ter­vin­ning­en. Sto­lar­na är fynd från an­nons i den lo­ka­la tid­ning­en. Bor­det är från Ikea och lam­por­na från Net­to. LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.