INSPEKTERA MAR­KEN

Leva & Bo - - Vackra Ängsblommor -

1Förr i värl­den skul­le äng­ar­na ge fo­der till dju­ren, nu är det in­te li­ka van­ligt. Men lju­va bloms­teräng­ar är vack­ra och lätt­sköt­ta så var­för in­te an­läg­ga en runt som­mar­stu­gan? In­nan du bör­jar – inspektera jor­den. Är mar­ken fuk­tig el­ler torr? Vil­ka väx­ter kan tän­kas att tri­vas? Grun­den för att få en rik­tigt fin bloms­teräng är att hål­la till­ba­ka nä­ring­en så att grä­set in­te väx­er sig för högt och bre­der ut sig. An­vänd in­te åker­jord som in­ne­hål­ler myc­ket ogräs.

LUPIN. Finns i många fär­ger och dof­tar ljuv­ligt. Frö­sår sig lätt, och är myc­ket här­dig. Kan od­las i näs­tan he­la lan­det och blom­mar i slu­tet av ju­ni. Trivs i ma­ger, kalk­fat­tig jord. Finns dock en risk att de tar över he­la här­lig­he­ten. BLÅKLOCKA. Hög­som­ma­rens kanske vack­ras­te blom­ma. Fö­re­kom­mer i många oli­ka va­ri­an­ter, och trivs bäst i torr jord. Finns bå­de som frö och plan­ta och kan stå bå­de i full sol el­ler halv­skug­ga. PRÄSTKRAGE. Klas­sis­ka präst­kra­gar blir vack­ra i som­mar­bu­ket­ter. Trivs i sol el­ler halv­skug­ga och för­ö­kar sig kraf­tigt. Finns bå­de som frö och plan­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.