Rot­ting, svart & star­ka fär­ger

Gung­stol av rot­ting, svar­ta pryd­nads­före­mål och snabb­fix för mo­der­na­re kök. Hös­ten hos Ikea bju­der på fle­ra god­bi­tar. Här är någ­ra fa­vo­ri­ter.

Leva & Bo - - Höstnytt - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

IKEA HAR VI­SAT si­na höst­ny­he­ter som kom­mer i au­gusti. Det är blan­dan­de ny­he­ter för många av hem­mets rum och fle­ra sa­ker ser rik­tigt lo­van­de ut. Gung­sto­len Grö­na­dal fick många gla­da rop från re­dak­tio­nen. Gung­sto­len av rot­ting är en snygg bland­ning av tra­di­tio­nellt hant­verk och mo­dern skan­di­na­visk de­sign. Den är de­sig­nad av Li­sa Hil­land som ti­di­ga­re fått stor upp­märk­sam­het bland an­nat för sin sitt­puff av lä­der för Svenskt tenn och sto­len Bow chair för Gem­la.

An­nat kul är brick­bor­den Gla­dom i fi­na fär­ger och för­va­rings­skå­pen Blix­hult i gla­da signal­fär­ger.

Trist är där­e­mot att ljus­sta­ken Enig­het på­min­ner allt­för myc­ket om dans­ka Me­nus be­tong­ljus­sta­ke Weight he­re.

Gult & grönt Brick­bor­det Gla­dom ly­ser upp, 199 kro­nor. Ny för­va­ring För­va­rings­se­ri­en El­var­li i tre sek­tio­ner med lå­dor, 205 × 55 × 216 cen­ti­me­ter, 4 400 kro­nor.

Svar­ta pryd­na­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.