Njut av den go­da som­mar­ma­ten

Leva & Bo - - Redaktören -

MA­TEN KAN VA­RA det bäs­ta med he­la som­ma­ren! Sä­song­en är kort, och det gäl­ler att pas­sa på att nju­ta så myc­ket det ba­ra går. Ut­ma­ning­en är att man vill äta go­da­re än nå­gon­sin, sam­ti­digt som det ska va­ra lätt att la­ga. Of­ta är man fler än van­ligt, myc­ket trev­ligt, fast man kanske har enkla­re ut­rust­ning och mind­re plats i som­markö­ket. Att la­ga ma­ten till­sam­mans och pas­sa på att pra­ta li­te över ett glas är den trev­li­ga lös­ning­en. På si­dan 18 har vå­ra in­re­da­re ska­pat ett char­migt och ro­man­tiskt som­markök med de­tal­jer som pärlspont och enk­la, må­la­de som­mar­möb­ler. På si­dan 36 får du fler tips om hur du in­re­der som­mar­tor­pet i här­li­ga grö­na ny­an­ser. Ma­rie och An­ders har ska­pat ett luf­tigt och vac­kert hem i sin skåns­ka 1700-talsgård, där de blan­dar dans­ka de­sign­klas­si­ker med ro­man­tisk, lant­lig stil, de­ras hem hit­tar du på si­dan 24. Ett rik­tigt vac­kert och in­spi­re­ran­de kök hit­tar du på si­dan 48. Jyt­te har re­no­ve­rat ett 20-talskök i var­ma to­ner och myc­ket trä­de­tal­jer.

PER­FEKT SOM­MAR­MAT hit­tar du på si­dan 58, var­för in­te pro­va räk­sal­lad med dill­pesto, ton­fis­k­sal­lad med ci­tron el­ler fruk­tig couscous­sal­lad. På si­dan 62 hit­tar du de go­das­te vi­ner­na till som­ma­rens sal­la­der. Vi bju­der ock­så på ett klas­siskt, som­rigt kaf­fe­rep! Ljuv­li­ga bak­verk som kar­de­mum­ma­bul­lar, små­ka­kor, chee­seca­ke med vit cho­klad och hal­lon samt en un­der­bar ko­kos­ma­räng­tår­ta med ci­tron­gräd­de och bär. Bjud nå­gon du tyc­ker om och njut av som­ma­ren!

Väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

”Sä­song­en är kort och det gäl­ler att nju­ta så myc­ket det ba­ra går”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.