SÅ GÖR DU ­BÄNKSKIVAN

Leva & Bo - - Lantlig Charm -

ÅÅFor­men till disk­bän­ken byg­ger du av form

ply­fa och van­li­ga reg­lar från bräd­går­den. ÅÅMät no­ga ut hur stor ski­van till disk­bän­ken ska va­ra. Mät och skru­va fast reg­lar­na på formply­fan till öns­kad stor­lek. Mät no­ga hur stort ur­ta­get för disk­hon ska va­ra. ÅÅ Mät och skru­va fast reg­lar­na på formply­fan,

det­ta blir hå­let för disk­hon. ÅÅFör att ski­van ska bli håll­bar bör den ar­me­ras, an­vänd ett ar­me­rings­nät el­ler ar­me­rings­järn, det kan du klip­pa till i pas­san­de mått på bräd­går­den. Du kan ock­så råd­gö­ra med per­so­na­len på bräd­går­den så att du får rätt di­men­sio­ner på ar­me­ring­en. ÅÅ Blan­da be­tong­en och häll den i for­men i ett cir­ka 5 cen­ti­me­ter tjockt la­ger. For­men ska vi­bre­ras or­dent­ligt för att få ut even­tu­el­la luft­bubb­lor så att ytan blir/reg­lar­na. ÅÅ Tryck ner ar­me­ring­en i be­tong­en så att det är helt täckt av be­tong. Upp­re­pa vi­bre­ring­en. Se till att ytan är helt jämn. ÅÅLåt det nu stå att brin­na (tor­ka) i minst tre

dygn på plant un­der­lag, in­te i so­len. ÅÅ För bäs­ta re­sul­tat, vatt­na be­tong­en någ­ra gång­er un­der tork­ti­den. Los­sa se­dan för­sik­tigt ski­van från for­men ge­nom att bän­da li­te. ÅÅBlöt be­tong­en och sli­pa ytan med ett slip­pap­per av­sett för sten. Låt be­tong­en tor­ka i minst ett dygn till. ÅÅMon­te­ra ski­van på köks­in­red­ning­en till­sam­mans med disk­hon. Ef­ter­be­hand­la med ol­ja el­ler stenså­pa för att få en vat­ten­av­vi­san­de yta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.