LÄ­KAN­DE EGEN­SKA­PER

Leva & Bo - - Perenner -

2I Ki­na har pi­o­nen od­lats i minst 1500 år, främst för röt­ter­nas me­di­cins­ka egen­ska­per, bland an­nat för att bo­ta hu­vud­värk och ast­ma. På 600-ta­let kom pi­o­nen även att an­vän­das som ex­klu­siv pryd­nads­växt. Busk­pi­o­ner ex­em­pel­vis fick ba­ra od­las i de kej­ser­li­ga träd­går­dar­na och kal­la­des ”blom­mor­nas ko­nung”, me­dan lukt­pi­o­nen kal­la­des ”kung­ens mi­nist­rar”. En­ligt Carl von Lin­né är växts­läk­tet Pae­o­nia upp­kal­lat ef­ter lä­ke­gu­den Pae­an, som ska ha upp­täckt att pi­o­ner kan hjäl­pa även mot epi­lep­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.