RÖD SOM EN PI­ON

Leva & Bo - - Perenner -

1Det ut­tryc­ket har vi al­la hört. Nå­got man bru­kar sä­ga när nå­gon rod­nar. Förr var ock­så de rö­da pi­o­ner­na de mest kän­da, men i dag är färgska­lan så myc­ket stör­re. Man kan hit­ta allt ifrån näs­tan svar­t­rö­da till oli­ka sor­ters ro­sa, gu­la och vi­ta. I dag finns tu­sen­tals re­gi­stre­ra­de namn­sor­ter i värl­den, och dess­utom tas nya hy­bri­der fram var­je år. Det som är ge­men­samt för dem är de tall­riksto­ra blom­mor­na som kan bli upp till 30 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

HY­BRI­DER. Tu­sen­tals re­gi­stre­ra­de namn­sor­ter finns av pi­o­ner. LUKTPION. Förr en ex­klu­siv sort som kal­la­des ”kung­ens mi­nist­rar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.