Ska­pa en här­lig som­mar­käns­la

Leva & Bo - - Redaktören -

”Många lyk­tor och små bord gör det mysigt att um­gås”

JAG HAR ING­EN egen ro­man­tisk ve­ran­da att in­re­da, men en li­ten ute­plats. På si­dan 16 tip­sar vi om hur du ska­par här­lig som­mar­käns­la, råd som fun­ge­rar över­allt, ve­ran­da el­ler in­te. En en­het­lig färgska­la, många ljuslyk­tor och små bord gör det mysigt att um­gås.

Rotting är en som­marfa­vo­rit som just nu är tren­di­ga­re än nå­gon­sin. På si­dan 32 tip­sar vi om rot­ting­pry­lar i oli­ka pris­klas­ser.

Om du re­ser runt i Sve­ri­ge i som­mar är det smart att ha koll på någ­ra av de out­lets och fa­briks­för­sälj­ning­ar som säl­jer ty­ger och pry­lar till rik­tigt lå­ga pri­ser. Kom­bi­ne­ra med en fi­ka el­ler lunch en reg­nig dag el­ler ta en pa­us från so­len. Det bru­kar bli en trev­lig ut­flykt! Kol­la in vår out­let­gui­de på si­dan 34.

Hem­ma hos konst­nä­ren Ka­ro­li­na Pal­mér i Kungs­bac­ka är det en ljus och lugn bas i in­red­ning­en som gäl­ler. Hem­met blir en bak­grund till hen­nes färg­star­ka mål­ning­ar och ty­ger, ki­ka in hem­ma hos Ka­ro­li­na på si­dan 22.

En rik­tig dröm­träd­gård hit­tar du på si­dan 42. Med kun­skap om och in­spi­ra­tion från eng­els­ka träd­går­dar har Skil­le ska­pat en oas i ro­sa och li­la to­ner på skåns­ka Bjä­re­halvön. En rik­tig som­mar­dröm!

Lax är en som­marfa­vo­rit som bå­de vux­na och barn bru­kar tyc­ka om. Tes­ta en lyx­ig lax­ri­let­te, syr­lig ce­viche el­ler gril­la­de lax­spett med sal­lad och me­lon, re­cep­ten hit­tar du på si­dan 50.

Dess­utom ­bör­jar det bli tid att gö­ra nå­got gott med som­ma­rens över­flöd av fruk­ter och bär. Björn­bärs­sylt är min ab­so­lu­ta fa­vo­rit, röd vin­bärs­ge­lé är gott bå­de till mat och på rostat bröd och rå­r­örd jord­gubb­saft är ba­ra helt ljuv­ligt. Re­cep­ten finns på si­dan 56.

Trev­lig läs­ning och njut av ­som­ma­ren!

KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.