”Jag vil­le ha bil­den av en som­ma­räng”

Form­gi­va­ren Eva Schildt har de­sig­nat den po­pu­lä­ra va­sen Äng. – Jag ha­de en idé om att va­sen skul­le va­ra som en som­ma­räng. Som­mar­blom­mor som står upp som i na­tu­ren, det är det vack­ras­te!

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Hur kom du på for­men till va­sen Äng?

– I fle­ra år stör­de jag mig på att jag in­te ha­de nå­gon bra vas hem­ma. Jag har många va­ser, men var­je gång jag köp­te blom­mor var det all­tid nå­got fel med va­ser­na. Va­sen var för stor, för hög, för vid el­ler så ha­de jag för få blom­mor. Då fick jag en tan­ke om en vas där man in­te be­höv­de så myc­ket blom­mor, ut­an att for­men på va­sen skul­le gö­ra bu­ket­ten fyl­lig. Och så ha­de jag en idé om att va­sen skul­le mot­sva­ra ”bil­den” av en äng. Som­mar­blom­mor som står upp som i na­tu­ren, det är det vack­ras­te!

– Det blev ett om­fat­tan­de ana­ly­s­jobb där jag mät­te stjäl­kar­na på många sor­ters blom­mor för att be­stäm­ma hur sto­ra hå­len i va­sen skul­le bli. Det blev många pro­to­ty­per in­nan jag blev nöjd.

Vad är va­sen gjord av?

– Mun­blåst glas med en ­mäs­singsin­sats. Den finns oli­ka pa­ti­ne­ring­ar på mäs­sing­en och va­sen finns i fy­ra oli­ka stor­le­kar med tre oli­ka fär­ger på in­sat­sen.

Fa­vo­rit­blom­ma i va­sen Äng?

– Pingst­lil­jor. Nu på som­ma­ren är det vac­kert med ängs­blom­mor som blåkloc­kor och präst­kra­gar.

Vem är du?

– Jag har job­bat som form­gi­va­re i 15 år och form­ger möb­ler och pro­duk­ter. Jag job­bar även som in­re­da­re.

Vil­ka fler kän­da pro­duk­ter har du gjort?

– Jag slog ige­nom med träd­gårds­sof­fan för De­sign house Stock­holm. Ekol­lo­net, en dörr­stopp som jag gjort för Svenskt tenn, tror jag att många kän­ner igen. Jag har även gjort barn­möb­ler för Ikea.

Hur in­re­der du hem­ma?

– Det är mo­dernt med var­ma fär­ger. Vi har him­mels­blått och många rö­da jord­fär­ger.

Vad har du på gång fram­ö­ver?

– Jag har bland an­nat gjort ett ser­ve­rings­fat för Klong. Och så är jag med i en ut­ställ­ning på Katri­ne­torp lan­de­ri i Mal­mö, där kän­da konst­nä­rer, form­gi­va­re och ­ar­ki­tek­ter de­sig­nat var sin mat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.