”Sof­fan är min fa­vo­rit­plats”

Möbel­de­sig­nern Em­ma Ol­bers tän­ker ef­ter länge in­nan hon kö­per nytt till hem­met. – Jag kol­lar, spa­rar och tes­tar in­nan jag be­stäm­mer mig så of­tast är jag gans­ka nöjd när jag väl slår till, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DEASISMONT Fo­to ALEX­AN­DER LAGERGREN

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Gans­ka blan­dad. Nor­disk. Na­tur­li­ga to­ner, myc­ket ma­te­ri­alkäns­la och en mas­sa svens­ka möb­ler. När bör­ja­de ditt in­tres­se för form och de­sign?

– Re­dan in­nan skol­start. Jag kal­la­de mö­ble­ra om för att ”möb­la” och tog hjälp av mi­na syst­rar. Vi lyf­te upp möb­ler­na på mam­mas hand­väv­da mat­tor och så drog vi runt dem till vår pap­pas för­tret.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Mö­ten med män­ni­skor. Jag skul­le in­te kla­ra mig ut­an se­na och långa mid­da­gar med kom­pi­sar och fa­milj.

Har du någ­ra som­mar­pro­jekt på gång?

– Vårt lant­stäl­le är ett en­da stort pro­jekt! Det är ett gam­malt skrut­tigt hus på en ö ut­an bi­lar. Jag tror att som­ma­rens pro­jekt blir att skra­pa norr­si­dan på hu­set och se­dan må­la det med lin­ol­je­färg. Jag äls­kar lin­ol­je­färg! Det ger en så­dan fin lys­ter, är lätt att må­la med och lå­ter fa­sa­den an­das.

Vil­ka ma­te­ri­al gil­lar du?

– Det är svårt att väl­ja en fa­vo­rit men jag gil­lar ma­te­ri­al som är fi­na i sig själ­va, som in­te be­hö­ver nå­gon yt­be­hand­ling och som slits snyggt. Jag ha­tar att kö­pa nytt, jag tyc­ker att det bå­de är slö­se­ri med tid och med mil­jön.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Att det lig­ger centralt. Vi spa­rar mas­sor med tid på att kun­na gå till job­bet och sko­lan.

Har du nå­gon fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Sof­fan med ut­sikt över him­len och husta­ken.

Vil­ket är ditt bäs­ta köp till hem­met?

– Åh, vil­ken svår frå­ga! Ef­tersom jag går ef­ter de­vi­sen att kö­pa kva­li­tet går mi­na köp myc­ket lång­samt till. Jag kol­lar, spa­rar och tes­tar in­nan jag be­stäm­mer mig, så of­tast är jag gans­ka nöjd när jag väl slår till. Vårt mid­dags­bord är jag myc­ket nöjd med. Det kom­mer från No ear­ly birds och är smalt och långt så det tar in­te så stor plats även om man kan sit­ta många runt det. Ski­van går att skru­va av så skul­le jag trött­na är det lätt att stäl­la un­dan bor­det en tid.

Vad är ditt bäs­ta fynd?

– Vå­ra mid­dags­sto­lar. De hit­ta­de jag för 20 år se­dan i en se­cond hand af­fär i Sö­der­täl­je och de hål­ler än! De är de­sig­na­de av Ax­el Lars­son, går att stap­la och har sit­sar som är gjor­da av sa­del­gjord som gör att det blir skön kom­fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.