”När vi klev över trös­keln viss­te vi att vi ha­de hit­tat vårt hem”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

IHALLÄNDSKA KUNGS­BAC­KA BOR konst­nä­ren Ka­ro­li­na Pal­mér så centralt som det ba­ra går i en gul trä­vil­la med myc­ket snic­kargläd­je. När hon och ma­ken An­ders le­ta­de bo­en­de var kra­vet att det var ett hus med charm som låg nä­ra tåg­sta­tio­nen. – När vi klev över trös­keln till det här ljuv­li­ga 20-tals­hu­set fullt med ori­gi­nal­de­tal­jer viss­te vi att vi ha­de hit­tat vårt hem, be­rät­tar Ka­ro­li­na.

Här fick de ett bå­de vac­kert och rym­ligt bo­en­de över två plan, och det fanns en käl­la­re som blev en per­fekt atel­jé till Ka­ro­li­na som må­lar sto­ra tav­lor med myc­ket färg. Hu­set var i fint skick, men väg­gar och golv frä­scha­des upp och säll­skapsy­tor­na blev ge­nom­gå­en­de vi­ta. Na­tur­ligt­vis tog man till­va­ra al­la ori­gi­nal­de­tal­jer och lyf­te fram dem. Re­dan i hal­len möts be­sö­ka­ren av klas­sis­ka bröst­pa­ne­ler och vack­ra de­tal­jer i trä. Lik­som i övri­ga hu­set har Ka­ro­li­na lek­fullt blan­dat in färg­gla­da de­tal­jer med de mo­der­na knopp­häng­ar­na, och ställt fram en knall­grön Kobra­te­le­fon.

– Det var vik­tigt för oss att ska­pa en ne­u­tral bas som lå­ter mig ta in myc­ket färg och form i de­tal­jer­na, be­rät­tar Ka­ro­li­na och vi­sar in i var­dags­rum­met.

Här står den sto­ra blå sof­fan som rym­mer he­la ­fa­mil­jen och kud­dar­na med Ka­ro­li­nas eg­na mo­tiv blir som gla­da ut­rops­tec­ken. I ett av hör­nen står en klas­sisk La­mi­nofå­tölj, där man gär­na slår sig ner och lä­ser. Den stra­ma läns­mans­sto­len från Norr­ga­vel ger en spän­nan­de kon­trast mot det mju­ka.

I BORT­RE DE­LEN av rum­met finns en dis­kret vit mat­salsmö­bel och blic­ken dras i stäl­let till de färg­gla­da tav­lor­na och den läck­ra auk­tions­fyn­da­de mat­tan på gol­vet. Ka­ro­li­na är en myc­ket pro­duk­tiv konst­när och det eg­na hem­met får of­ta age­ra gal­le­ri åt tav­lor som är på väg till ut­ställ­ning­ar.

1 2 GUL FA­SAD

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.