”Mi­na mo­tiv in­ne­hål­ler näs­tan all­tid män­ni­skor och själv blir jag glad av myc­ket färg”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Jag är i stort sett själv­lärd och jag må­lar för att spri­da gläd­je och gö­ra var­da­gen vack­ra­re. Mi­na mo­tiv in­ne­hål­ler näs­tan all­tid män­ni­skor och själv blir jag glad av myc­ket färg och det na­i­vis­tis­ka ut­tryc­ket, be­rät­tar Ka­ro­li­na.

TAV­LOR­NA ÄR OF­TA sto­ra, må­la­de la­ger på la­ger med akryl­färg och med star­ka kon­tu­rer. Sam­ti­digt är Ka­ro­li­na ock­så en ent­re­pre­nör som gär­na an­vän­der si­na mo­tiv i oli­ka sam­ar­be­ten. Många kän­ner sä­kert igen hen­nes kud­dar och bric­kor som ta­gits fram till­sam­mans med Dixie, och för ett par år se­dan fanns hen­nes mo­tiv på en av Ike­as tex­tili­er. Hon gil­lar tan­ken på att mo­ti­ven kan få kom­ma in och spri­da gläd­je i ett hem lik­väl på en tänd­sticks­ask, som på en stor spe­ci­al­be­ställd tav­la el­ler på ett tryck i stör­re upp­la­ga.

– I mitt eget hem tar jag gär­na in als­ter av and­ra konst­nä­rer som lik­som jag in­te är räd­da för att ta i med färg och form, sä­ger Ka­ro­li­na.

På den vit­må­la­de skän­ken står glas­konst av Ul­ri­ka Hyd­man-Val­li­en och på föns­ter­brä­dan sit­ter en av Lisa Lars­sons här­ligt run­da fi­gu­ri­ner. Över­lag är hem­met en här­lig bland­ning mel­lan stramt och mjukt, klas­siskt och nytt och färg­star­ka de­tal­jer.

PÅ HU­SETS AND­RA vå­ning finns fa­mil­jens sov­rum och i bar­nen Oli­vi­as och Ja­kobs rum är det myc­ket gla­da fär­ger som gäl­ler. Ja­kob har väg­gen full med for­don på ta­pe­ten från Ma­ri­mek­ko och på String­hyl­lan står många av de klas­sis­ka trä­lek­sa­ker­na från Brio.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.